Výskumné projekty v Collegium Carolinum

Dejiny východnej časti strednej Európy sú obzvlášť poznačené koexistenciou, protikladom a konfrontáciou rôznych etnických, národnostných a náboženských skupín. Z tohto dôvodu má v Collegium Carolinum mimoriadny význam historický výskum národných a náboženských poriadkov, ako aj migrácie. Významnú úlohu zohrávajú právno-historické, kultúrno-vedecké a jazykové aspekty.

Výskumná oblasť "Rády" spája politicko-spoločenský a kultúrno-historický výskum, ktorý skúma štruktúru, mechanizmy pôsobenia a vzájomné závislosti rôznych poriadkov. Interakcie medzi človekom a prírodou sú predmetom štúdia environmentálnych dejín, ktoré sú na Collegiu Carolinum združené v samostatnej výskumnej oblasti.

Aj dejiny pamäťových kultúr a historické štúdium migrácie tvoria vlastné kľúčové oblasti.

Z metodologického hľadiska sa Collegium Carolinum v posledných rokoch čoraz viac venuje digitálnej histórii, čo sa prejavuje najmä v Netzwerkforschung sieťovom výskume a biografických aspektoch.

Oblasti výskumu

 • Digitálna historiografia

  • Dátová Služba - OstData viac

  • Sudetskí Nemci nadnárodne, globálne a digitálne viac

  • Ukončené projekty

   • Cisárov písací stôl viac

   • Masaryk v nemeckom kontexte viac

   • Korešpondujúca veda viac

   • Ostdok a Osmikon viac

   • Bohemia-online viac

 • Dejiny spomínania a Dejiny migrácie

  • Orálna história CC viac

  • Ukončené projekty

   • Transformácia spomínania na nútenú migráciu počas druhej svetovej vojny na lokálnej úrovni viac

   • Muzealizácia spomínania viac

   • Diskurzy organizácií obetí viac

   • Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45 viac

   • Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku viac

   • Predstavy a politická angažovanosť vyhnaných žien viac

   • Transnacionálni sprostredkovatelia informácií viac

 • Náboženské dejiny

  • Katolícka cirkev počas studenej vojny viac

  • Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí viac

  • Ukončené projekty

   • Židovský život v českých krajinách viac

   • Medzinárodný doktorandský seminár "Náboženské kultúry v Európe 19. a 20. storočia" viac

   • Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte viac

 • Dejiny životného prostredia a infraštruktúry

  • Hranice plánovania: systémové porovnanie štátnej štrukturálnej politiky v dvoch európskych horských regiónoch (1945–1989) viac

  • Ukončené projekty

   • Sprístupnenie Karpát viac

 • Jazyk a literatúra

  • Sudetonemecký slovník viac

  • Objav materinského jazyka viac

 • Politický a sociálny poriadok

  • Kriminalita druhých viac

  • Ukončené projekty

   • Kultúra vigilancie viac

   • Edvard Beneš a národnostné menšiny viac

   • Federalistické predstavy viac

   • Štát, podniky a robotníctvo viac

   • Politické a kultúrne lojality v modernej východnej strednej Európe viac