Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder

Časopis pre dejiny a kultúru českých krajín

Časopis Bohemia je svojou špecializáciou jedinečný v celej západnej Európe: dve vydania ročne tohto medzinárodne uznávaného časopisu (refereed journal) ponúkajú výsledky najnovšieho výskumu dejín a kultúry českých krajín, Československa a Českej republiky v kontexte východnej strednej Európy. Popri rozsiahlych štúdiách poskytuje správy o aktuálnej literatúre, výskume a konferenciách ako aj recenzie. Každé číslo obsahuje anglické, francúzske a české zhrnutia článkov.

Vydavatelia a redakcia

Vydavateľmi časopisu Bohemia sú:

Vydavateľov dopĺňa medzinárodný redakčný okruh. Jeho členmi sú: Christoph Boyer (Salzburg), Peter Bugge (Aarhus), Gary B. Cohen (Minneapolis, MN), Mark Cornwall (Southampton), Horst Förster (Tübingen), Miloš Havelka (Prag), Steffen Höhne (Weimar), Miroslav Hroch (Prag), Elena Mannová (Bratislava) und Jiří Pešek (Prag).

Časopis Bohemia disponuje veľkým medzinárodným a medziodborovým okruhom posudzovateľov a posudzovateliek, ktorý sa neustále rozširuje.

Redakčnú činnosť zabezpečuje:

Informácie pre autorov a autorky

Články a štúdie:

Ponuky článkov a štúdií zasielajte ako prílohu emailu redakcii. Na posúdenie prijímame výlučne doteraz nepublikované práce. Akceptujeme rukopisy v nemeckom, anglickom, českom a slovenskom, po dohode aj v inom jazyku. Zaslané texty budú po internom posúdení vydavateľmi zaslané externým recenzentom (double-blind-review).

Zasielané texty podľa možnosti neformátujte a nepoužívajte ani formátovacie predlohy. Prosíme o úplné bibliografické údaje podľa nasledujúceho vzoru:

 • pramene:
  Názov archívu spolu so skratkou a príp. prekladom, napr. Státní oblastní archiv v Praze (Staatliches Regionalarchiv in Prag, ďalej SOA Praha), fond (škatuľa, číslo), názov alebo krátky popis prameňa, dátum.
 • samostatné publikácie:
  pri prvom uvedení:
  Balcar, Jaromír/Kučera, Jaroslav: Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus. Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953. München 2013 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 128) 117-120.
  pri opakovanom uvedení skrátený názov:
  Balcar/Kučera: Von der Rüstkammer des Reiches 117-120.
 • iné publikácie:
  v zborníkoch:
  Řezníková, Lenka: Identia/alterita [Identität/Alterität]. In: Storchová, Lucie u.a.: Koncept a dějiny. Proměny pojmů v současné historické věd? [Konzept und Geschichte. Veränderungen von Begriffen in der gegenwärtigen historischen Wissenschaft]. Praha 2014, 233-243.
  v časopisoch:
  Pittaway, Mark: The Social Limits of State. Time, the Industrial Wage Relation and Social Identity in Stalinist Hungary. In: Journal of Historical Sociology 12 (1999) No. 2, 271-301.
  príspevky z dennej tlače:
  Kahlweit, Cathrin: Fast wie Kameraden. In: Süddeutsche Zeitung vom 15.01.2014, 13.
 • dokladovanie zdrojov a literatúry z internetu:
  údaje ako pri dokladovani tlačených textov, link spolu s dátumom posledného prezerania (letzter Zugriff am 01.01.2014).
 • ilustrácie:
  Príspevky môžu obsahovať ilustrácie. Obrázky sa spravidla reprodukujú v čiernobielej podobe. Predpokladáme, že o práva na publikovanie ilustrácií (print a online) autori zabezpečia.
 • práva:
  Články v časopise Bohemia sú publikované najskôr v tlačenej verzii, po dvoch rokoch sú prístupné aj bez poplatkov (open access). Ďalšie publikovanie textov na inom mieste je možné až po uplynutí tejto doby a po dohode s redakciou. V tomto prípade prosíme o odkaz na pôvodné zverejnenie v časopise Bohemia.

 

Informácie o recenziách:

Konkrétne recenzie zadáva redakcia, zabezpečujeme aj recenzné výtlačky. Návrhy na recenzie sú vítané.

V hlavičke recenzie prosíme uviesť podrobné údaje podľa nasledujúceho vzoru:

 • Raßloff, Ute (Hg.): Wellenschläge. Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts.Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013. 460 S., 13 Farbtafeln und 9 Abb. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 41), ISBN 978-3-515-09843-4.

Rozhodnutie publikovať príspevok v časopise Bohemia predpokladá súhlas autorov a autoriek s jeho online zverejnením: štúdie sú po dvoch rokoch od publikovania v tlačenej verzii časopisu k dispozícii bezplatne online (open access). Správy z konferencií a recenzie sú publikované online zároveň s tlačenou verziou. Recenzie časopisu Bohemia sú zverejňované aj na portáli recensio.net.

Návrhy štúdií a otázky ohľadne publikovania adresujte redakcii.

Predplatné časopisu

Jednotlivé číslo stojí 32,80 €, ročné predplatné 49,80 € (plus poštovné).

Časopis Bohemia vznikol v roku 1960 ako ročenka a jeho vydavateľom je Collegium Carolinum (Mníchov). Od roku 1980 vychádzajú dve čísla za rok.

vydavateľstvo:

Collegium Carolinum e. V.
Hochstr. 8
81669 München
www.collegium-carolinum.de

 

Tlačené vydania od roku 1960 až do 2012 vrátane objednávajte u Collegium Carolinum.

Čísla od ročníka 53 (2013) získate u kníhkupcov alebo prostredníctvom Südost Service GmbH.

Bohemia-online

Bohemia-online predstavuje spoločný projekt Collegium Carolinum a Bavorskej štátnej knižnice v Mníchove, ktorý bol realizovaný s podporou Nemeckej agentúry pre výskum (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Na stránke Bohemia-online sú prístupné všetky čísla časopisu Bohemia od roku 1960 bez poplatkov. Dá sa v nich orientovať pomocou plnotextového alebo podrobného vyhľadávania, je možné ich sťahovať a vytlačiť. Nové čísla časopisu sú publikované čiastočne priamo online, čiastočne s časovým odstupom. Články sú chránené pomocou moving wall 24 mesiacov, ďalšie rubriky sú k dispozícii onlie zároveň s tlačenou verziou.

Bohemia-online si kladie za cieľ sprístupňovať výsledky bohemistického výskumu v otvorenej a bezplatnej forme a tým zintenzívňovať komunikáciu v rámci odbornej komunity i mimo nej. Projektoví partneri sú garantmi kvality a spoľahlivého dlhodobého archivovania. Prispievajú tým k podpore myšlienky open-access.

Časopis Bohemia je prístupný aj online – články s dvojročným odstupom.