Collegium Carolinum (CC) sa zaoberá dejinami a kultúrou Česka a Slovenska v európskych súvislostiach, najmä v súvislostiach východnej časti strednej Európy. Toto zemepisné zameranie, ktoré je v Nemecku jedinečné, umožňuje koncentrovať české a slovenské kompetencie vo výskume, výuke, ale aj vo vytváraní sietí (networking).

CC pozostáva z vedeckého združenia, zloženého z vedúcich odborníkov a odborníčok na národnej i medzinárodnej úrovni, a z výskumného ústavu, opierajúceho sa o vedecké združenie. Financovanie ústavu zabezpečuje Slobodný štát Bavorsko a 30 až 40 percent rozpočtu sa hradí z projektových prostriedkov.

Profil výskumných projektov ústavu tvoria popri úlohách, špecifických pre danú oblasť, taktiež transnacionálne prístupy, ktoré české a slovenské dejiny zasadzujú do väčších kontextov, prekračujúcich národné hranice. Väčšina výskumných projektov sa vyznačuje kombinovaním otázok politických, sociálnych a kultúrnych dejín. Bádanie ústavu sa člení podľa istých kategórií ako etnicita, konfesionalita či migrácia a jeho predmetom sú predstavy a praktiky vytvárania istých poriadkov v historickej perspektíve. Bližšie informácie poskytuje stránka Výskum.

Prostredníctvom odborného časopisu Bohemia, projektu Sudetonemeckého slovníka a Biografického lexikónu CC poskytuje základné služby pre medzinárodný výskum o východnej časti strednej Európy. CC okrem toho spravuje vedeckú knižnicu Sudetonemeckého domu, ktorej 170 000 mediálnych jednotiek predstavuje najväčšiu zbierku bohemík na svete mimo hraníc Česka.

CC je pridruženým ústavom Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mníchove a aj ďalších bavorských univerzít. Ústav rozvíja mnohorakú spoluprácu s partnerskými inštitúciami v Česku a na Slovensku, hlavne prostredníctvom svojho pražského vysunutého pracoviska.