Biografický lexikón dejín českých krajín vychádza z roziahlych životopisných zbierok Collegia Carolina. Tie zahŕňajú informácie a odkazy na osobnosti, ktoré mali význam pre historický vývin českých krajín, Československa respektíve Českej republiky.

Rozhodujúci je geografický rozmer, takže súčasťou sú jednak osoby, ktoré sa v českých krajinách narodili alebo zomreli, ale tiež tie, ktoré v tomto regióne strávili podstatnú časť aktívneho života alebo v ňom zanechali iné stopy. Časové spektrum siaha od stredoveku do súčasnosti a tematicky sem spadajú všetky oblasti verejného života ako politika, náboženstvo, hospodárstvo, technika, umenie, veda či šport.

Biografické zbierky CC

Biografické zbierky CC, obsahujúce informácie o približne 80 000 osobách a rodinách, tvoria základ pre vznik Biografického lexikónu dejín českých krajín, ktorý vychádza na pokračovanie od roku 1974.

Predmetom dokumentácie sú nemecké, české, židovské či iné osobnosti českých krajín, prípadne tie, ktoré mali význam pre rozvoj tohto priestoru. Zohľadňujú sa aj osoby, pôsobiace na regionálnej alebo lokálnej úrovni.

Zbierky začali vznikať na konci 40. rokov minulého storočia a odvtedy sa neustále rozširujú. Medzi zvláštnymi fondmi nájdeme Zbierku Kuhn (vedúce kádre komunistického Československa 1948-1989) a Zbierku Marschner (nemeckí podnikatelia a technici). Vlastná životopisná zbierka, z ktorej je digitalizovaných asi 50 000 osobných dátových záznamov, sa však neobmedzuje na historické fondy, pretože zoznamy osôb a záznamy o nich sa neustále priebežne rozširujú a dopĺňajú, v nesposlednom rade aj o ženy, ktoré si doterajší biografický výskum všímal menej.

Ciele

Biografický lexikón českých krajín, ktorý sa opiera o životopisnú zbierku, založenú v 40. rokoch minulého storočia a neskôr pričlenenú pod správu CC, patrí medzi dlhodobé historiografické podniky s najdlhšou tradíciou.

Zbierky, ktoré sú dnes do veľkej miery digitalizované, sa priebežne rozširujú. Konkurencieschopnosť jej zabezpečuje najmä poskytovanie hotových dátových záznamov.

Digitalizácia

Online sprístupňované sú viaceré databázy a biografické pomôcky Biografickej zbierky. Patria sem:

  • Plné znenie dokončených zväzkov I až III Biografického lexikónu českých krajín: zväzok I: A – H; zväzok II: I – M; zväzok III: N – Sch
  • Zoznam skratiek a samoznakov Biografického lexikónu dejín českých krajín
  • Biografická zbierka Collegia Carolina (do veľkej miery digitalizovaná, z právnych dôvodov prístupná len interne, informácia o zbierkach materiálov sa poskytuje na požiadanie)
  • Databáza mien Biografickej zbierky Collegia Carolina (výskumná databáza sa pripravuje)
  • Bibliografia: české, slovenské a medzinárodné biograficko-historické publikácie, vrátane „skrytých“ kolektívnych biografií po roku 1989 (stav v roku 2020)
  • Biogramy členov Historickej komisie Sudet v roku založenia 1954 (2008, aktualizované v roku 2015)

Spolupráca

Biografické zbierky, respektíve redakcia Biografického lexikónu dejín českých krajín úzko spolupracujú s nasledujúcimi inštitúciami:

Osoby a kontakty

Biografické zbierky má na starosti Dr. Pavla Šimková.

Redakciu Biografického lexikónu tvoria Dr. Pavla Šimková.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: pavla.simkovawhatever@collegium-carolinum.de