Edvard Beneš a národnostné menšiny v Československu medzi mierovou konferenciou v Paríži a Mníchovskou dohodou

Riešiteľ a koordinátor projektu: René Küpper
Trvanie projektu: 1.1.2010 – 31.12.2012
Financovanie: DFG

 

Cieľom projektu, financovaného nadáciou Deutsche Forschungsgemeinschaft je monografia o národnostnej politike Edvarda Beneša. Ťažiskom projektu je domáca politika, no bude intenzívne zohľadňovať aj kontext Benešovej zahraničnej politiky počas prvej Československej republiky.

Prvý dôležitý aspekt predstavuje súvislosť medzi politickou teóriou Beneša ako sociológa, ktorý sa menšinovou problematikou zaoberal už pred prvou svetovou vojnou a jeho politickou praxou ako československého mnistra zahraničných vecí (1918-1935), predsedu vlády (1921/22) resp. prezidenta (1935-1938). Po druhé, Benešove koncepcie národnostnej politiky a stratégie konania budú rekonštruované v dvojakej perspektíve domácej a zahraničnej politiky. Súvislosti medzi domácou a zahraničnou politikou budú analyzované komparatívne, vychádzajúc z teórie Rogersa Brubakera o vzťahoch medzi nacionalizujúcim štátom, národnostných menšinách a ich externej vlasti a zohľadňujúc všetky národnostné menšiny v Československu (Nemci, Maďari, Rusíni, Poliaci) vo vzťahu k ich vlasti ako aj k Spoločnosti národov.

Hlavným problémom budú Benešove aktivity ako vedúceho protagonistu „nacionalizujúceho národného štátu“. Benešova „domáca“ i „zahraničná“ národnostná politika však bola výrazne ovplyvňovaná, resp. obmedzovaná vnútropolitickými pomermi a konfliktmi v Československu, a z tohto dôvodu treba predpoklady, kontinuity a modifikácie tejto politiky zasadiť dôslednejšie než doteraz do vnútropolitického diania v Československu.

Po tretie treba upriamiť pohľad na vzťah medzi politikou a verejnosťou, to znamená na vnútropolitické a zahraničnopolitické možnosti sprostredkovania a na komunikovateľnosť tejto politiky.

Publikácia

Ota Konrád / René Küpper (Hg.): Edvard Beneš. Vorbild und Feindbild
Politische, historiographische und mediale Deutungen

Medzinárodná konferencia 2011

gemeinsam mit dem Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Unterschiedliche Bilder: Wahrnehmungen Edvard Benešs in tschechischen und europäischen Kontexten / Different images: Perceptions of Edvard Beneš in Czech and European Contexts

Programm


Call for Papers
Deutsch, Englisch
Prag, 13./14. Oktober 2011


Vgl. Bericht des Tschechischen Rundfunks / Český Rozhlas vom 14.10.11.