Diskurzy organizácií obetí: porovnanie Nemecka, Česka a Slovenska

Vedúci projektu: Martin Schulze Wessel, K. Erik Franzen

Trvanie projektu: Október 2007 – September 2011

Financovanie: Beauftragter für Kultur und Medien der Bundesregierung (Splnomocnenec pre kultúru a médiá vlády SRN) / Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität (Európska sieť Spomínanie a solidarita)

"Diskurzy organizácií obetí" je projekt Nemecko-českej a nemecko-slovenskej komisie historikov, realizovaný v spolupráci s Collegiom Carolinom. Predmetom výskumu sú obete druhej svetovej vojny resp. ich organizácie, ktoré sa rozličným spôsobom profilovali po roku 1945 a legitímnosť svojho konania odvodzovali zo skúseností, ktoré pri tom nazbierali.

Výskum organizácií obetí a ich diskurzov je relevantný a vedecky zmysluplný jednak preto, že sa tu stretávajú a politicky aktivujú individuálne spomienky. Na druhej strane organizácie obetí produkujú diskurz aj vo vzťahu k nadradenej štátnej rovine, a tento zasa môže – ale nemusí – predstavovať sémantický zdroj pre konanie štátu.

Tu sa vynára otázka, do akej miery individuálne spomienky prenikajú do diskurzov organizácií obetí, resp. či štát siaha po ich emocionálnych a sémantických interpretáciách. Prínosom však bude aj opačný postup, ktorý skúma pokusy štátu formovať individuálne ako aj organizačne ukotvené spomienky. Je možné, že štát spoluorganizoval nielen konkrétne spomienky, ale že cielene prispieval k vytváraniu spomienkových a naratívnych vzorov?

Projekt tematizuje predovšetkým miesto, ktoré kolektívy obetí zaujímajú, resp. mali by zaujímať v historickej pamäti spoločností NDR, Československa a ich nástupníckych štátov ako aj Poľska. Kladie si otázku, do akej miery sa naratív obetí kryštalizoval, resp. presadil v znamení boja o spomienky a výklad dejín na národných úrovniach a na európskej rovine.

Ako sa menilo vnímanie "aktívnych" a "pasívnych" obetí po roku 1945?

Hrdinské obete/obete-hrdinovia. Výbor protifašistických odbojárov

K. Erik Franzen

Projekt sa zaoberá problematikou špecifického príspevku jednej zo skupín obetí k vyrovnávaniu sa s nacizmom v NDR. Jeho témami sú manévrovací priestor, motívy a ciele angažovanosti tejto skupiny, jej zaradenie do historicko-politického kontextu a v neposlednom rade jej sebavnímanie ako aj formy reprezentácie a artikulácie jej požiadavok.

Vznik a vývin Výboru protifašistických odbojárov v NDR si zaslúži pozornosť napriek tomu, že manévrovací priestor tejto organizácie, blízkej SED, nemohol byť na pozadí studenej vojny veľmi veľký. Jednou z príčin je skutočnosť, že tento prípad veľmi názorne ukazuje politickú motiváciu reflektovania záujmov rozličných skupín obetí. Okrem toho sa tu prejavuje inštrumentalizácia jednej skupiny obetí na úkor iných skupín.

Prostredníctvom analýzy inscenovania a diskurzívneho charakteru sviatku obetí fašizmu projekt hľadá odpoveď na otázku, či bol diskurz Výboru obetí v období do osemdesiatych rokov 20. storočia skutočne natoľko monolitný, ako by sa v prípade takejto organizácie dalo očakávať. Bol Výbor vôbec organizáciou obetí, alebo len platformou predpísaného obrazu hrdinov politického odboja voči nacizmu?

K. Erik Franzen

Židovské reprezentácie holokaustu v Československu po roku 1945

Peter Hallama

Medzi štátnym tabu a židovským záväzkom pripomínať: dizertačný projekt sa zaoberá „židovským“ spomínaním na druhú svetovú vojnu a holokaust.

Meniace sa možnosti, formy a hranice tejto menšinovej kultúry spomínania v prostredí komunistického štátu sú skúmané v relatívne dlhom časovom rozmedzí, od roku 1945 až do začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. Týmto spôsobom vyniknú sémantické kontinuity a zmeny ako aj diskurzívne pravidelnosti a zlomy: aký bol vzťah medzi štátnou inštrumentalizáciou dejín zo strany socialistického Československa, kultúrou spomínania väčšinovej spoločnosti a spomienkami Židov? V čom sa prelínali a čím sa odlišovali antifašistický a bojovný obraz dejín a dlho nenápadné vyrovnávanie sa československých Židov s holokaustom – a najmä: dajú sa medzi nimi nájsť vzájomné referencie a závislosti?

Zvolený prístup chce doplniť analýzu kultúr spomínania, ktorá často postupuje v zmysle politických dejín, o „sociálne dejiny spomínania“ (Peter Burke), ktoré by zohľadnili rozličné „spoločenstvá spomínania“, ktoré sú navzájom zároveň v kontakte i v konflikte.

Organizácie obetí nacizmu v Československu a v nástupníckych štátoch od roku 1989 do súčasnosti. Porovnanie Českej a Slovenskej republiky

Václava Kutter Bubnová

Dizertačný projekt sa zaoberá organizáciami obetí, založenými alebo obnovenými po roku 1989, a ich diskurzom.

Veľmi rozdielna politická situácia v oboch skúmaných krajinách v rokoch druhej svetovej vojny výrazne ovplyvnila neskoršiu kultúru spomínania, ktorá je analyzovaná na príklade nasledujúcich organizácií: Český svaz bojovníků za svobodu, Terezinská iniciativa, Výbor pro odškodnění romského holokaustu, Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí na českej strane a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hidden Child a Združenie väzňov nacistických koncentračných táborov na slovenskej strane.

Projekt analyzuje a porovnáva vývin kultúr spomínania a diskurzov obetí v prostredí uvedených zväzov a združení. Detailný výskum je venovaný hlavne vývinu, definícii a sémantike pojmu obete v jednotlivých zväzoch a združeniach, ich sebavnímaniu a vnímaniu iných skupín obetí ako aj väčšinovej spoločnosti.

Cieľom projektu je prinajmenšom znížiť deficity vo výskume tematických oblastí diskurzu a organizácie obetí, ktoré sa týkajú tak Českej ako aj Slovenskej republiky.

Diskurzy o nacistických nútených prácach v Česku a Poľsku v rokoch 1945 až 2005

Katrin Schröder

Dizertačný projekt v porovnávacej perspektíve ukazuje, ako sa od roku 1945 v Československu resp. v Česku a Poľsku rozvíjali diskurzy o nútených prácach pre nacistický režim.

Ľudia, ktorí boli nasadení na nútené práce v nacistickom Nemecku, nemali v komunistických štátoch oficiálny štatút obete. Uprednostňované boli spomienky na hrdinský boj proti nacistickému Nemecku, a údajne pasívne obete preto nezodpovedali štátom podporovaným diskurzom legitimity. Aj napriek tomu po roku 1945 vznikali beletristické diela, biografické svedectvá a vedecké štúdie, ktoré osvetľujú prístup k tejto téme.

Aký obraz nútených prác a nútene nasadených rozvíjali? A ako vplývali na neskorší štatút obetí postihnutých, na uznanie ich utrpenia a na ich požiadavky na odškodnenie? V dôsledku systémových zmien mohli bývalí nútene nasadení zakladať vlastné organizácie. Tieto ako záujmové združenia presadzovali požiadavky na odškodnenie a súčasne pôsobili ako spomienkové spoločenstvá. Do akej miery sa v deväťdesiatych rokoch zapájali do diskurzu spomínania na druhú svetovú vojnu a ako presadzovali svoje požiadavky?

Projekt sleduje politické pôsobenie spomienok a kladie si otázku, či a ako sa tieto združenia stotožňovali s diskurzom o národnej identite svojich krajín.

Publikácia

Opfernarrative
Konkurrenzen und Deutungskämpfe in Deutschland und im östlichen Europa nach dem Zweiten Weltkrieg

Konferencie 2010

Opfernarrative. Konkurrenzen und Deutungskämpfe in der Nachgeschichte des Zweiten Weltkriegs
(Ústí nad Labem/Aussig, 5./6.10.2010)
Programm