Prof. Dr. Martin Schulze Wessel

Profesor dejín východnej Európy na Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU 

Odborné zameranie: história
E-Mail: Martin.SchulzeWessel[at]lrz.uni-muenchen.de

Oblasti výskumu

 • Náboženské dejiny strednej a východnej Európy
 • Dejiny impérií vo východnej Európe
 • Dejepisectvo a historické myslenie v Rusku
 • Dejiny východnej strednej Európy (hlavne české dejiny po roku 1848)
 • Transnacionálne vzťahy medzi východnou, strednou a západnou Európou

Odborný životopis

 • * 1962
 • štúdium novovekých a východoeurópskych dejín a slavistiky v Mníchove, Moskve a Berlíne
 • v rokoch 1990-1995 vedecký spolupracovník Friedrich-Meinecke-Institut (Ústav Friedricha Meineckeho) na Slobodnej univerzite v Berlíne
 • štipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (Nemecká akademická výmenná agentúra, DAAD) na Ruskej akadémii vied v Moskve (1991)
 • dizertačná práca na tému: Vnímanie Pruska v Rusku od 18. do 20. storočia (Slobodná univerzita v Berlíne, 1994)
 • 1996-2002 vedecký asistent na Historickom ústave Martin-Luther-Universität (Univerzita Martina Luthera) v Halle-Wittenbergu
 • 1997/98 spolupracovník v projekte na Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (Centrum humanitných vied Dejiny a kultúra východnej strednej Európy) v Lipsku
 • habilitácia na tému: Rímsko-katolícky a pravoslávny klérus ako nositeľ náboženských zmien v českých krajinách resp. v (sovietskom) Rusku (Halle, 2001)
 • od roku 2003 profesor dejín východnej Európy na LMU v Mníchove
 • 2009-2011 výskumná profesúra v rámci programu excelentnosti LMU v Mníchove
 • od roku 2012 hovorca Postgraduálnej školy pre východoeurópske a juhovýchodoeurópske štúdie
 • 2021-2022 Richard von Weizsäcker Visiting Fellow am St Antony's College, University of Oxford

Funkcie

 • Prvý predseda Collegia Carolina (spoločnosť pre výskum dejín českých krajín)
 • hovorca Doktorandský seminár východoeurópskych a juhovýchodoeurópskych štúdií (LMU Mníchov/Univerzita Regensburg)
 • hovorca medzinárodného doktorandského seminára Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. storočí na LMU a na Karlovej univerzite Praha, financovaného prostredníctvom Deutsche Forschungsgemeinschaft (Nemecká výskumná agentúra, DFG) a Grantovou agenturou České republiky
 • hovorca elitného študijného programu Východoeurópske štúdiá (elitná sieť Bavorsko)
 • člen poradného zboru Deutsches Historisches Institut (Nemecký historický ústav) vo Varšave, Deutsches Polen-Institut (Nemecko-poľský ústav) v Darmstadte a Zentrum für Zeithistorische Forschung (Centrum pre výskum najnovších dejín) v Postupime
 • editor časopisov Bohemia a Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Letopisy dejín východnej Európy)
 • člen Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov (2006-2012 predseda)
 • člen Bavorskej akadémie vied

Publikácia