Korešpondujúca veda: Historici Spoločnosti na podporu nemeckej vedy, umenia a literatúry v Čechách 1891–1945

Trvanie projektu: október 2019 – jún 2021
Financovanie: Bavorské štátne ministerstvo pre vedu a umenie
Realizátor projektu: René Küpper

Collegium Carolinum, Historická komisia pri Bavorskej akadémii vied a Monumenta Germaniae Historica sa v rámci Kompetenčného zväzu Historické vedy Mníchov podieľajú na spoločnom projekte Korešpondujúca veda. Edícia vybraných častí korešpondencie učencov z (pre)histórie zúčastnených ústavov na spoločnej digitálnej platforme. 

Čiastkový projekt na Collegium Carolinum sa zaoberá Spoločnosťou na podporu nemeckej vedy, umenia a literatúry v Čechách. Spoločnosť založili v roku 1891 pražskí nemeckí akademici ako nemecký pendant Českej akadémie vied a umení Františka Jozefa, ktorá vznikla rok predtým. Transformácie na Nemeckú spoločnosť vied a umení pre Československo (1924), resp. Nemeckú akadémiu vied v Prahe (1941) odrážajú spoločenské a politické zlomy prvej polovice 20. storočia a prispôsobovanie sa rozličným štátnym systémom. Bývalí členovia Nemeckej akadémie v povojnovom období hrali dominantnú rolu v raných dejinách Historickej komisie Sudet ako aj Collegia Carolina. Ako blízko či ďaleko mali k štátu historici Spoločnosti, medzi nimu pražskí profesori Hans Hirsch, Theodor Mayer, Josef Pfitzner, Samuel Steinherz a Wilhelm Wostry, medzi oboma pólmi aktivizmu a iredentizmu v Československej republike? Ako to bolo pod vládou nacionálneho socializmu? Aké vzťahy rozvíjali s českými, rakúskymi a nemeckými kolegami? Menili sa vedecká komunikácia a produkcia v závislosti od meniacich sa politických pomerov?

Vedecké a politické vzťahy medzi vedcami sú skúmané analýzou historických sietí. Projekt spája digitálnu edíciu korešpondencie s výskumom tvorby a fungovania historických sietí a sľubuje napínavé pohľady na vzťahy medzi vedou a politikou.