Muzealizácia spomínania - Druhá svetová vojna a nacistická okupácia v oblasti múzeí, pamiatok a pamätníkov vo východnej Európe

Vedenie projektu: Martin Schulze Wessel

Trvanie projektu: Október 2008 – September 2012

Financovanie: VolkswagenStiftung (Förderinitiative "Einheit in der Vielfalt? Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas")

Diskusie pri príležitosti 60. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v roku 1945 naznačili, že druhá svetová vojna a prvé povojnové roky v mnohých európskych štátoch stále predstavujú jeden z najdôležitejších referenčných bodov kolektívneho spomínania ako aj politickej inštrumentalizácie histórie v jednotlivých národných štátoch. Diskusie o múzeách, historických výstavách a pamiatkach tu zohrávali podstatnú úlohu.

Najmä v postkomunistických štátoch východnej Európy viedla potreba prispôsobiť muzeálnu prezentáciu skúseností vojny a povojnového obdobia zmeneným politickým pomerom k založeniu viacerých nových historických múzeí. Zároveň došlo k reinterpretácii mnohých starších pamätníkov; pamiatky, pripomínajúce okupáciu počas druhej svetovej vojny, sa vybudovali nanovo, prípadne boli odstránené.

Cieľom projektu je tematizácia a výskum špecifickej sémantiky, prezentačnej logiky a funkcií muzeálnych prezentácií, pamiatok a pamätníkov. V centre záujmu je problematika tvorby kolektívnych identít prostredníctvom symbolického jazyka, prípadne prostredníctvom procesov integrácie a vylučovania.

Analýza si kladie najmä otázku, ktoré tendencie sú príznačné pre procesy univerzalizácie pamäte, respektíve partikularizácie spomínania na okupáciu v Európe. Treba tu rozlišovať medzi nadnárodnými prezentáciami okupácie, skúsenosťami koncentračných táborov, holokaustu a prekonávaním symbolov, rozdeľujúcich jednotlivé európske oblasti spomínania.

Medzinárodný tím mladých vedcov skúma tieto problémy v rámci viacerých projektov, venovaných Bielorusku, Litve, Poľsku, Rusku a Česku. Dve medzinárodné konferencie vytvárajú možnosť reflexie v celoeurópskom meradle.

Vedúci projektu

 • Prof. Dr. Włodzimierz Borodziej (Universität Warschau)
 • Hon.-Prof. Dr. Monika Flacke (Deutsches Historisches Museum Berlin/Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
 • Prof. Dr. Etienne François (Freie Universität Berlin)
 • Prof. Dr. Irene Götz (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Prof. Dr. Peter Haslinger (Herder-Institut, Marburg/Justus-Liebig-Universität Gießen)
 • Prof. Dr. Miloš Havelka (Karls-Universität Prag)
 • Prof. Dr. Volkhard Knigge (Gedenkstätte Buchenwald/Friedrich-Schiller-Universität Jena)
 • Dr. Frithjof Benjamin Schenk (Universität Basel)
 • Prof. Dr. Bernd Schönemann (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
 • Prof. Dr. Martin Schulze Wessel (Collegium Carolinum München/Ludwig-Maximilians-Universität München)

Kooperačný partner

 • Dr. Nicolas Beaupré (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)
 • Prof. Dr. Gustavo Corni (Universität Trento)
 • Dr. Jorunn Sem Fure (Universität Oslo)
 • Dr. Christian Ingrao (Institut d´histoire du temps présent Paris)
 • Prof. Dr. Krzysztof Pomian (Le musée de l´Europe – Jean Monnet, Brüssel/Universität Toruń)
 • Dr. Wassyl Rassewytsch (Ukrainische Nationalakademie der Wissenschaften, Ľviv)
 • Prof. Dr. Stefan Troebst (Universität Leipzig/Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig)
 • Prof. Dr. Olivier Wieviorka (Ecole Normale supériore de Cachan)

Publikácia

Medien zwischen Fiction-Making und Realitätsanspruch
Konstruktionen historischer Erinnerungen

 

Krieg im Museum
Präsentationen des Zweiten Weltkriegs in Museen und Gedenkstätten des östlichen Europa

Vojna a spomínanie na vojnu v múzeu. Druhá svetová vojna v poľských historických výstavách od 80. rokov 20. storočia

Monika Heinemann

Projekt hľadá odpoveď na otázku, ako sa vyvíjali zobrazovanie resp. interpretácia obdobia druhej svetovej vojny, najvýznamnejšieho referenčného bodu národnej historickej pamäte, v historických múzeách Poľskej republiky po zmenách roku 1989.

Predmetom výskumu sú regionálne a mestské historické múzeá ako aj inštitúcie, nárokujúce si celonárodný význam. Analýza sa zaoberá koncepciami a obsahom (stálych) výstav a technikami, ktoré sa pri nich používajú. Zvláštna pozornosť sa venuje diachrónnemu vnímanium vývinu a zmien v stvárňovaní jednotlivých tém ako aj využívaniu národnej, náboženskej a politickej symboliky v muzeálnych prezentáciách. Zohľadňuje sa navyše aj inštitucionálny a právny rámec vytvárania poľských múzeí.

Výskumný projekt si kladie nasledujúce otázky: dá sa v rámci historických múzeí s rozličným geografickým rádiom/zameraním pozorovať tendencia k jednotnému naratívu? Existujú regionálne alebo lokálne sa odlišujúce interpretačné vzory? Ktoré skupiny sa v rámci jednotlivých naratívov integrujú resp. vylučujú? Ktoré udalosti sa na výstavách zdôrazňujú a ktoré sa, naopak, netematizujú? Vyznačujú sa poľské múzeá hierarchizáciou v zmysle interpretačných normatívov? Akú úlohu tu zohráva zakladanie nových múzeí? Aký vplyv majú nové vedecké poznatky a spoločenské a politické diskusie a aktéri na obsahy a koncepcie výstav?

Muzealizácia nemeckej okupácie v novom národnom štáte: Bieloruská republika

Ekaterina Keding (geb. Militskikh)

Spomínanie na okupáciu v čase „Veľkej vlasteneckej vojny“ sa v rámci bieloruskej inštrumentalizácie histórie prezentuje ako vizitka štátu a predstavuje základný kameň nacionalistického naratívu hrdinov a obetí.

Dizertačný projekt skúma muzealizáciu spomínania na nacistickú okupáciu v oblasti múzeí, pamiatok a pamätníkov. Keďže partizánsky mýtus bol v Bieloruskej socialistickej sovietskej republike mimoriadne rozšírený a od rozpadu ZSSR Bielorusko patrí medzi republiky, ktoré sa v tejto oblasti dištancovali od sovietskej minulosti iba v náznakoch, sústreďuje sa pozornosť predovšetkým na reprezentácie partizánskeho odboja. Výskum však zahŕňa aj miesta, pripomínajúce holokaust ako aj muzealizáciu zničených miest.

 

Výskumný projekt si kladie nasledujúce otázky: čím sa vyznačujú muzeálne reprezentácie „Veľkej vlasteneckej vojny“ v Bieloruskej republike? Akým spôsobom pamätníky partizánom, pamiatky a múzeá konštituujú a inscenujú národ? V akom vzťahu sú pamätné miesta partizánskeho odboja k iným pamätným miestam, pripomínajúcim nemeckú okupáciu? Prostredníctvom ktorých historicko-kultúrnych symbolov sa v povojnovom období muzealizoval a pripomínal holokaust? Akú úlohu hrajú tieto miesta v procese sprostredkovania histórie a v oblasti turizmu?

Výskum zohľadňuje aj inštitucionálny rámec a techniky prezentácie skúmaných inštitúcií ako aj sociálne praktiky a iniciatívy v oblasti spomínania, ktorá je mimo pôsobnosti štátu. Zásadnou je otázka kontinuít a diskontinuít, prejavujúcich sa v Bieloruskej republike v oblasti muzealizácie druhej svetovej vojny počas zlomových rokov 1989/91.

Pamätníky, pamiatky a kultúra spomínania na druhú svetovú vojnu na území dnešnej Českej republiky

Petr Koura

Na území Českej republiky sa v súčasnosti nachádza vyše tisíc pamätníkov a pamätných miest, pripomínajúcich históriu druhej svetovej vojny alebo obete tohto konfliktu. Tieto pamätníky majú rozličné formy – od jednoduchých pamätných dosiek až po monumentálne pomníky, ktoré boli vybudované predovšetkým v čase komunistickej diktatúry a nezriedka interpretovali historické udalosti vo vtedajšom ideologickom kontexte. Niektoré pamätníky a pomníky boli odstránené, pretože nezodpovedali danej politickej situácii.
 
Cieľom projektu je analýza spomínania na udalosti druhej svetovej vojny (vrátane holokaustu) v Československu/Českej republike po roku 1945. Predmetom výskumu bude jazyk pamätníkov – to znamená výrazy, ktoré sa používali v týchto desaťročiach a spôsob, akým sa menil jazyk, resp. ako bol ovplyvňovaný vládnucim režimom. Projekt má ukázať, ako boli označovaní vinníci a obete (napr. „okupanti“, „fašisti“, „židovskí spoluobčania“), ktoré skupiny obetí sa uprednostňovali a ktoré, naopak, zamlčovali (napr. ako sa spomína na účasť sudetských Nemcov na protinacistickom odboji). Ďalej bude analyzované vizuálne stvárnenie pamätníkov (m. i. sochy alebo reliéfy vojakov, plačúce ženy) a symboly, ktoré sa na nich opakovane objavujú. Zvláštna pozornosť bude venovaná odstráneným a zmiznutým pamätníkom (hlavne po roku 1948 a po roku 1990).


 Výskum nebude zahŕňať len samé pamätníky, ale aj kontext, v ktorom vznikli. U pamätníkov z komunistického obdobia sa bude sledovať miera deformácie historických udalostí (napr. pamätníky v oblastiach, ktoré boli oslobodené americkou armádou, ale ďakujú za oslobodenie sovietskej armáde). Projekt sa okrem toho usiluje opísať spôsob, akým pamätníky a pamiatky ovplyvňujú diskurz o dejinách druhej svetovej vojny ako aj ich príspevok k vytváraniu kolektívnej pamäte českej spoločnosti na túto periódu dejín.

Vizuálna pamäť holokaustu v Poľsku (po roku 1945)

Hannah Maischein

Predmetom výskumu je vizuálny rozmer spomínania na holokaust v médiách nacionalistickej reprezentácie a didaktiky dejepisu po roku 1945 (výstavy v múzeách a pamätníkoch, katalógy, učebnice dejepisu a tlač).

Diachrónna analýza je zameraná na vnímanie a stvárňovanie poľsko-židovských vzťahov počas druhej svetovej vojny zo strany Poliakov. Poľsko bolo pred vojnou centrom európskeho židovstva; počas vojny sa stalo javiskom jeho vyhubenia nacistami. V Poľskej ľudovej republike sa na utrpenie poľského národa spomínalo ako na utrpenie „prvej obete nacizmu“. Po systémových zmenách v roku 1989 boli zverejnené výsledky novšieho historického výskumu a reflektoval sa naratív antifašizmu; prehodnotenie interpretácie poľských dejín v zmysle martýria, ktoré sprevádzalo tento obrat, vyvolalo vo verejnosti prudké diskusie. Kontroverzie sú podnecované predovšetkým polyvalentnými vzťahmi medzi Poliakmi a Židmi počas druhej svetovej vojny.

Výskum zohľadňuje aj kontinuity a diskontinuity vizuálnej reprezentácie holokaustu v momente transformácie výkladu dejín. Integrálnou súčasťou projektu, pohybujúceho sa medzi vedou o výtvarnom umení a spoločenskými vedami, je metodologický príspevok k analýze vizuálnych diskurzov.

Spomínanie na miestach teroru: pamätníky koncentračných táborov vo východnej strednej Európe

Piotr M. Majewski

Projekt sa zaoberá súčasnými formami spomínania v múzeách na miestach bývalých koncentračných táborov a táborov smrti.

Analýza zahŕňa jednak stále expozície Štátneho múzea Osvienčim-Birkenau, Štátneho múzea Majdanek a jeho expozitúry v Bełżecu, Štátneho múzea Stutthof ako aj Múzea boja a martýria v Treblinke. Plánujú sa rozhovory s vedením a spolupracovníkmi týchto inštitúcií, ktoré majú poskytnúť detailné informácie o vzniku súčasných výstav, ich pozadí a prípadne o pripravovaných zmenách.

Okrem toho sa plánuje výskum miest masovej likvidácie a pamätníkov koncentračných táborov v ďalších krajinách. V centre záujmu sa nachádzajú predovšetkým pamätníky v českom Terezíne a v nemeckom Buchenwalde. Tieto príklady majú tematizovať prístup k muzealizácii holokaustu v krajinách susediacich s Poľskom, čím sa odhalia prípadné podobnosti a rozdiely.

Spomínanie na druhú svetovú vojnu v múzeách a pamätníkoch v Litve po roku 1989

Ekaterina Makhotina

Plánovaný výskumný projekt sa zaoberá vývinom muzeálnej prezentácie druhej svetovej vojny v kontexte historicko-politických zmien v Litve po osamostatnení od Sovietskeho zväzu. Jeho zámerom je odhaliť historicko-kultúrne symboly, ktoré v čase sovietskej vlády formovali verejný diskurz a vytvárali štátny kánon spomínania na "Veľkú vlasteneckú vojnu".


So zmenenou kultúrou spomínania po roku 1989 stratilo pripomínanie druhej svetovej vojny historicko-politický potenciál a muselo ustúpiť témam, ktoré mali zjavne protisovietske zameranie a šírili predstavu Litvy ako obete. V súčasnosti sa druhá svetová vojna na štátnej úrovni tematizuje najmä v kontexte pripomínania holokaustu a nadobúda vizuálnu a materiálnu podobu výlučne na miestach, ktoré súvisia s masovým vraždením židovských občanov. Zreteľne sa tu prejavuje vizuálne miešanie naratívu obetí holokaustu, pre ktorý je príznačná emocionalizujúca a identifikačná didaktika, s naratívom litovských obetí sovietskeho teroru. Okrem aktuálneho, štátom podporovaného diskurzu je tu navyše prítomné pripomínanie vojny zo strany ďalších kolektívov (vojnoví veteráni, transnacionálne siete), ktoré majú vlastný vizuálny a rituálny charakter. Projekt venuje pozornosť aj muzeálnej prezentácii druhej svetovej vojny na oficiálnej historicko-politickej úrovni ako aj na úrovni neštátnej, sociálnej pamäte dnešnej Litvy.

Konferencie 2009

Medien zwischen Fiction-Making und Realitätsanspruch – Konstruktionen historischer Erinnerung

Mníchov, 3.–5.9.2009
Programm

Konferencie 2011

Zwischen Geschichte und Politik: Der Zweite Weltkrieg in Museen und Gedenkstätten im westlichen und östlichen Europa

Mníchov, 29.6.–1.7.2011
Programm
Flyer, Plakat