Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii a v jej nástupníckych štátoch

Časové vymedzenie projektu: august 2012 – september 2019  
Vedúca projektu: Jana Osterkamp

Financovanie: Skupina vedeckého dorastu Emmy Noetherovej (Emmy Noether-Nachwuchsgruppe) v rámci Nemeckej výskumnej nadácie (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG)

Čo znamená federalizmus pre spoločenskú rozmanitosť? A aký význam má, naopak, spoločenská rozmanitosť pre predstavy o federálnom usporiadaní? Toto sú dve najdôležitejšie otázky, na ktoré hľadajú dopoveď sociálne dejiny federalizmu, resp. dejiny federalizmu "zdola".

Projekt Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii a v jej nástupníckych štátoch Skupiny vedeckého dorastu Emmy Noetherovej je financovaný Nemeckou výskumnou nadáciou (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Od mája 2012 sa realizuje v rámci Collegia Carolina.

Skúmanie federalizmu prostredníctvom kategórií národa, ekonomiky, náboženstva a regionalizmu programovo kladie dôraz na nové vedecké prístupy. Dejiny federalizmu v zmysle dejín práva podliehali dosiaľ v nemeckej jazykovej oblasti dogmám o suverenite a venovali sa nanajvýš otázkam štátnej organizácie, resp. vzťahom medzi ríšskym zriadením a jednotlivými štátmi. Všeobecná historiografia zasa zotrvávala v znamení nacionálnej paradigmy. Naše chápanie predstáv o federálnom usporiadaní sa však môže rozvinúť len za podmienky, že zohľadníme hospodárske, cirkevno-náboženské a všetky ďalšie faktory, ktoré boli pre federalizmus a federalistické koncepcie rovnako charakteristické ako národnostná otázka.

Skupina vedeckého dorastu zahŕňa jedno postdoktorandské a dve doktorandské miesta. Vedúca skupiny, historička východoeurópskych dejín a právnička Jana Osterkamp, bola v uplynulých rokoch vedeckou pracovníčkou Inštitútu Maxa Plancka pre dejiny euróspekho práva (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) vo Frankfurte nad Mohanom a Collegia Carolina v Mníchove. Björn Lemke sa zaoberá hospodárskymi dejinami. Študoval históriu, politilógiu a národohospodárstvo v Berlíne. Historik východoeurópskych dejín Sevan Pearson vyštudoval dejiny, politológiu a východoeurópske štúdiá v Lausanne a v Mníchove. Dva projekty sú venované dejinám Habsburskej monarchie, z toho jeden jej rakúskej polovici, ďalší ekonomickému priestoru Rakúsko-Uhorska. Tretí projekt tematizuje federalizmus v období štátneho socializmu na príklade Bosny a Hercegoviny.

Vytváranie ekonomického poriadku a predstavy o hospodárskopolitickom usporiadaní Rakúsko-Uhorska v rokoch 1897–1910.

Björn Lemke

Rakúsko-uhorská monarchia bola nezvyčajným a zároveň zaujímavým štátnym útvarom. Spájala v sebe prvky spolkového zriadenia s konfederačnými prvkami. Obe jej vo vnútropolitickej oblasti fakticky nezávislé polovice udržiaval spolu tenký zväzok spoločných oblastí, najmä zahraničnej politiky a obrany. Formálne bolo toto spoločenstvo prehlbované radom "paktov", to znamená na medzivládnych aktivitách spočívajúcich zvláštnych inštitúcií hospodárskej povahy. Patrili medzi ne colná a obchodná únia ako aj spoločná mena a emisná banka. V každodennej politickej praxi sa však tieto ustanovenia – spolu s otázkou financovania spoločných úloh – stali medzi oboma čiastkovými štámi predmetom sporov. Spoločný dohľad v ekonomických otázkach neexistoval.

Projekt hľadá odpoveď na dve otázky: aké praktické podoby vytvárania ekonomického poriadku boli výsledkom tohto inštitucionálneho rámca medzi ekonomickou integráciou a hospodárskopolitickou autonómiou na pozadí výrazných hospodárskych rozdielov a národnostných konfliktov v Habsburskej monarchii? A do akej miery tento rámec zodpovedal dobovým predstavám o dobrom ekonomickom a hospodárskopolitickom zriadení? Projekt vychádza z takého chápania inštitúcií, ktoré nezohľadňuje len ich spoločensko-regulatívne, ale aj subjektívne-intencionálne funkcie. Inštitúcie neovplyvňujú len spoločenské dianie, ale aj s ním korešpondujúce hodnotové predstavy súčasníkov. V tomto zmysle sa hospodárske dejiny čoraz väčšmi prelínajú s kultúrnymi dejinami. Predmetom záujmu nie je len reálny ekonomický výkon, ale aj mimoekonomické a nezamýšľané dôsledky istého rámca ekonomických inštitúcií. Pracovná hypotéza predkladaného projektu znie nasledovne: hoci boli inštitúcie Habsburskej monarchie – odhliadnuc od všetkých deficitov – stále výkonné, v predstavách súčasníkov o dobrom usporiadaní sa napriek tomu javili ako čoraz slabšie a nedostatočne legitimované. Pokiaľ ide o pramene, projekt bude skúmať jednak štátne archiválie, napr. materiály ministerstiev obchodu a financií, a jednak dobové zdroje súvisiace s ekonomikou a hospodárskou politikou, napr. tlače priemyselných zväzov, ktoré umožňujú analyzovať ich spory s reprezentantmi dualistického hospodárskeho zriadenia a oboma časťami monarchie.

Kvôli napätiu medzi spoločenskou integráciou na jednej strane a rozmanitosťou na druhej strane sa o federalizme často uvažovalo ako o možnom politickom riešení, ktoré však bolo nezlučiteľné s ekonomickými potrebami. Predkladaný dizertačný projekt, ktorý je súčasťou projektu Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii v dlhom 19. storočí Skupiny vedeckého dorastu Emmy Noetherovej (Emmy Noether-Nachwuchsgruppe), je prísľubom rozšírenia relevantných poznatkov o ekonomicky zameraných diskusiách o existujúcom zriadení v Habsburskej monarchii ako aj o alternatívach dualizmu.
 

Národnostná politika Zväzu komunistov Bosny a Hercegoviny v rokoch 1960–1974.

Sevan Pearson (projekt ukončený)

Na konci druhej svetovej vojny komunisti založili Federatívnu ľudovú republiku Juhoslávia, pozostávajúcu zo šiestich republík. Každá z nich bola tvorená jedným nominálnym národom, napr. Slovinsko Slovincami. Výnimku tvorila iba Bosna a Hercegovina, kde okrem Srbov a Chorvátov žili slovanskí moslimovia. Ich národnostný štatút zostával dlho nejasný, až v rokoch 1961 – 1974 boli postupne uznaní ako šiesty juhoslovanský národ. Tento proces bol stredobodom národnostnej politiky Zväzu komunistov Bosny a Hercegoviny (ZKBaH), ktorý chcel moslimom priznať právo na sebaurčenie bez toho, aby sa narušila vratká rovnováha v interetnických vzťahoch medzi Srbmi, Chorvátmi a moslimami. ZKBaH bol navyše v tomto období konfrontovaný s rozličnými národnostnými požiadavkami týchto troch skupín. Národnostná politika ZKBaH rokov 1960 – 1974 bola v celej svojej komplexnosti zatiaľ preskúmaná len marginálne, a predkladaný dizertačný projekt ju preto tematizuje. Najdôležitejšími prameňmi sú materiály ZKBaH, napr. Výkonnej kancelárie či Komisie pre interetnické vzťahy.

Wem gehört Bosnien?
Die Nationalitätenpolitik der Kommunisten in Bosnien und Herzegowina, 1943-1974
https://www.ibidem.eu/de/wem-gehoert-bosnien.html

Sociálne dejiny federalizmu. Predstavy o federálnom usporiadaní Habsburskej monarchie.

Jana Osterkamp [Übersetzen]

Die Habsburgermonarchie war im langen 19. Jahrhundert ein Laboratorium für föderale Ordnungsvorstellungen. Das Habilitationsvorhaben von Jana Osterkamp widmet sich diesem Phänomen über die vier thematischen Zugänge Nation, Wirtschaft/Finanzen, Religion und Region.

Mit Blick auf die gesellschaftliche Heterogenität des Habsburgerreiches betont das Projekt das integrative und befriedende Potential von föderalen Strukturen. Weder werden Föderalismusideen ausschließlich als zentrifugal-separatistisch, noch werden bestehende Ungleichheiten von vornherein als defizitär gedeutet. In den föderalen Ordnungsvorstellungen jener Zeit zeigt sich vielmehr ein mitunter überraschend modernes Herrschaftsverständnis. Auf überlappenden Loyalitäten und Identitäten aufbauende Sowohl-als-auch-Zugehörigkeiten der Staatsbürger waren ebenso Thema wie Ideen einer Integration durch Recht und Institutionen. Die geplante Föderalismusgeschichte leistet damit auch einen Beitrag zu der in neueren Forschungen aufgeworfenen Frage, warum das Habsburgerreich so lange bestehen konnte.

Föderale Ideen in der Habsburgermonarchie wurden durch die Gesellschaft selbst generiert und sind nicht nur als Notnagel staatlicher Schadensbegrenzungspolitik zu interpretieren. Dies hat wesentlich zu ihrer Popularität und hohen Akzeptanz beigetragen. Für die Analyse wird auf politik- und rechtswissenschaftliche Ansätze zu Föderalismus in supranationalen Ordnungen und konzeptionelle Fragen nach Loyalität und Moderne zurückgegriffen. Sie beruht auf den in der bisherigen Forschungsliteratur zum Föderalismus ausgewerteten gedruckten Dokumenten sowie – in größerem Umfang – auf Archivquellen sowie Reichsrats-, Landtags- und Verwaltungsprotokollen.

Das Projekt legt einen Schwerpunkt auf die Kategorien Nation, Region, Wirtschaft bzw. Religion:

Nation und Föderalismus: Die Nationalitätenfrage hat die bisherige Föderalismusforschung zur Habsburgermonarchie und auch den Nachfolgestaaten bestimmt. Die Föderalismusentwürfe der Nationalitäten gerieten dabei regelmäßig in den Verdacht, separatistische Ziele zu verfolgen. Es ist vielversprechend, solche Wertungen mit dem Instrumentarium der aktuellen Politikwissenschaft zu hinterfragen. Diese unterscheidet zwischen multiethnischem und multinationalem Föderalismus: Der eine befördert eher Assimilation und Integration, der andere eher Separation.

Region und Föderalismus: Gesellschaftliche Vielfalt auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie war eine Vielfalt in der Vielfalt. Ethnische, konfessionelle, wirtschaftliche und soziale Unterschiede hatten jeweils andere regionale Verlaufsmuster: Einheiten mit ethnischer Homogenität konnten, mussten sich aber nicht, mit Einheiten konfessioneller Homogenität decken. In föderalen Entwürfen tauchen manche Regionen (Galizien oder Mähren) daher in verschiedenen Zusammenhängen historischer, nationaler oder konfessioneller Art auf.

Wirtschaft und Föderalismus: Es stellt sich drittens die Frage, welchen Einfluss wirtschaftliche Infrastrukturen auf föderale Reformvorstellungen hatten. Wie wurden die sehr ungleichen Wirtschaftsräume berücksichtigt? Ein anderer Punkt ist das Verhältnis von staatlicher Wirtschaftsverfassung und föderaler Ordnung. So hatte die fiskalische Aufgabenverteilung auf Länderebene in der Habsburgermonarchie zuletzt quasi-föderale Züge. Um die Jahrhundertwende waren ein "Finanzausgleich" und eine Solidarhaftung der Länder im Gespräch.

Religion und Föderalismus: Das Interesse an der Wechselbeziehung zwischen Religion und Föderalismus ist ideengeschichtlich. Das Denken von gesellschaftlicher "Subsidiarität", das von der katholischen Soziallehre entwickelt wurde, ist paradigmatisch für Föderalismustheorien geworden. Daneben sollen protestantische Einflüsse und jüdische Selbstverwaltungsideen untersucht werden. Außerdem wird gefragt, inwiefern die territoriale Binnengliederung föderaler Ordnungsentwürfe durch konfessionelle Präferenzen beeinflusst wurde.