Orálna história CC

Vedúci projektu: K. Erik Franzen

Projekt Orálna história CC je venovaný dejinám Collegia Carolina v duchu hesla: zaznamenávať hlasy rozličných ľudí, nechať ich vyrozprávať a načúvať im. Pre obdobie vzniku Collegia Carolina máme k dispozícii početné písomné pramene, na rozdiel od 60., 70. a dokonca aj 80. rokov uplynulého storočia, kde sú dejiny ústavu zdokumentované slabo, pričom pre toto dlhé obdobie chýbajú poväčšine aj fotografie. Projekt, ktorý sa rozbehol v roku 2017, treba chápať ako pokus vygenerovať pramenný materiál hovoreného slova o dejinách tejto šesťdesiatročnej nemeckej vedeckej ustanovizne a tým aspoň čiastočne vyplniť túto medzeru.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť zbierku zvukových záznamov o dejinách CC  prostredníctvom  narozprávaných, autobiografických rozhovorov so súčasníkmi (funkcionármi a členmi CC ako aj ďalších dobových svedectiev)  a nakoniec prezentovať získaný materiál a umožniť jeho používanie aj mimo vnútorných štruktúr ústavu. Ďalšie vyhodnocovanie údajov pre potreby komplexnejšej publikácie sa zatiaľ neplánuje.

V popredí tohto empiricko-historicky zameraného projektu stojí  subjektívne prežívanie respondentov. Pocity, individuálne pohľady a spomienky sa u opýtaných aktivujú podľa možnosti autonómnym spôsobom, približovanie konkrétnych obsahov sa v čo najväčšej miere ponecháva na rozprávačoch samých.

V optimálnom prípade sa týmto spôsobom získajú nielen nové poznatky o ústave, jeho aktéroch a spôsobe práce, ale tiež materiál o spolupráci medzi bohemistami v uplynulých  desaťročiach.

Orálna história CC predstavuje dlhodobý podnik, na ktorom sa podieľajú a spolupracujú oddelenia digitálneho dejepisectva a životopisných zbierok Collegia Carolina.