Masaryk v nemeckom kontexte: korešpondencia a digitálne siete

Vedenie projektu: Johannes Gleixner

Pôsobenie historickej osobnosti T. G. Masaryka ďaleko presahuje české a stredo-východoeurópske dejiny. V nedávnej dobe sa opäť začala venovať zvýšená pozornosť aj jeho úlohe rakúskeho intelektuála. Nemecký výskum však vníma Masaryka len okrajovo, hoci dokázateľne úzko komunikoval s nemeckou intelektuálnou scénou, kde bol dosť známy.

Intelektuálne dejiny neskorého 19. a začiatku 20. storočia sa síce v uplynulých rokoch vo zvýšenej miere venovali výskumu sietí kontaktov (networking) a diskurzov presahujúcich jednotlivé osobnosti, keďže životné svety intelektuálov a tvorba ideí sa tu chápu ako kolektívne fenomény. Rekonštrukcia intelektuálnych diskusií však doteraz len zriedka prekročila hranice niekdajšej železnej opony.

Cieľom projektu je vyplniť túto medzeru v bádaní a ukázať dôležitú úlohu T. G. Masaryka ako súčasti nemeckojazyčného intelektuálneho sveta jeho doby. Projekt si kladie tri základné otázky: 1.) forma a obsah intelektuálnej výmeny 2.) transfer a transformácia ideí v rozličných kontextoch a nakoniec 3.) vytváranie a premena samého intelektuála prostredníctvom diskurzu.

V rámci hľadaní odpovedí na tieto otázky je plánovaná digitálna edícia doteraz nepublikovanej korešpondencie Masaryka s nemeckými intelektuálmi v období rokov 1880-1937. Tento spôsob prezentácie umožní sprístupniť verejnosti časť výskumu a prameňov ešte pred ukončením projektu. Okrem z veľkej časti nespracovanej korešpondencie v archíve Masarykovho ústavu a Akadémie vied Českej republiky budú využité aj pramene z nemeckých univerzitných archívov.

Účelom spracovania korešpondencie má navyše byť následné využívanie jej obsahu a metadát prostredníctvom (digitálneho) network výskumu. Cieľom projektu teda nie len technicky pokročilá a otvorená prezentácia primárnych prameňov, ale aj vytvorenie inštrumentária digitálnych metód spracovania ďalších otázok, nadväzujúcich na doterajší výskum európskej intelektuálnej kultúry na prelome 19. a 20. storočia.

Od jari 2018 je Collegium Carolinum kooperačným partnerom v rámci projektu Masarykovho ústavu a Archívu akadémie vied Českej republiky „Medzinárodné korešpondenčné siete T. G. Masaryka a vznik Československa v roku 1918“. Projekt financuje Ministerstvo kultúry Českej Republiky v rámci programu NAKI II. (Výskum a vývoj národnej a kultúrnej identity).