Masaryk v německém kontextu: korespondence a sociální sítě v digitální podobě

Vedení projektu: Johannes Gleixner

Působení historické osoby T. G. Masaryka dalece přesahuje rámec českých dějin a dějin středovýchodní Evropy. V nedávné době tak například opět získala na pozornosti jeho role jako rakouského intelektuála. Přesto je Masaryk německým výzkumem doposud vnímán jen okrajově. A to navzdory skutečnosti, že byl prokazatelně v úzkém kontaktu s německou intelektuální scénou a že se zde těšil značné proslulosti.

Právě dějiny intelektuálů pozdního 19. a raného 20. století sice v posledních letech věnovaly ve zvýšené míře pozornost výzkumu sociálních sítí a diskurzů, který přesahuje jednotlivé osoby a intelektuální světy a myšlenkovou produkci chápe jako kolektivní fenomén. Rekonstrukce intelektuálních debat však doposud většinou nepřekračuje hranice dřívější železné opony.

Cílem projektu je zaplnit bílé místo ve výzkumu a ukázat význam role T. G. Masaryka jako součásti německojazyčného světa intelektuálů té doby. V centru zájmu přitom stojí tři otázky: 1.) jakou podobu a obsah měla intelektuální výměna, 2.) jak docházelo v různých kontextech k transferu a proměně myšlenek a konečně 3.) jak sám intelektuál v diskurzu vznikl a jak se měnil.

Za účelem zodpovězení těchto otázek bude nejprve třeba zpracovat v podobě digitální edice nepublikovanou korespondenci Masaryka s německými intelektuály z období let 1880 až 1937. Díky tomuto způsobu prezentace bude možné zpřístupnit veřejnosti část výzkumné a rešeršní práce již před ukončením samotného projektu. Vedle z větší části nezpracované korespondence v archivu Masarykova ústavu Akademie věd České republiky k tomu budou využity také prameny německých univerzitních archivů.

Poté přijde na řadu evidence korespondence s ohledem na následné využití jejího obsahu a metadat prostřednictvím (digitálního) výzkumu sociálních sítí. Cílem projektu tedy není pouze technicky pokročilá a otevřená prezentace důležitých primárních pramenů, ale také poskytnutí digitální metodické osnovy pro zpracování dalších otázek navazujících na již existující výzkum evropské intelektuální kultury přelomu století.      

Od jara 2018 Collegium Carolinum je kooperačním partnerem v projektu „Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918“ Masarykova ústavu Akademie věd České republiky. Projekt  je financovány ministerstvem kultury České republiky v ramci programu NAKI II.