Štát, podniky a robotníctvo v plánovanom hospodárstve. Český a moravský priemysel medzi nacionálnym socializmom a ľudovou demokraciou (1938–1950)

Vedenie projektu: Jaromír Balcar

Financovanie: DFG

 

Jednou z aktuálnych výziev historickej vedy je zakomponovanie východnej strednej a východnej Európy do rámca „najnovších európskych dejín“, koncipovaných v zmysle prekračovania hraníc. Vzhľadom na evidentný význam ekonómie je navyše potrebné užšie prepojiť najnovšie dejiny s hospodárskymi dejinami.

Prostredníctvom nadácie Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) financovaný výskumný zámer Štát, podniky a robotníctvo v plánovanom hospodárstve v sebe spája oba impulzy. Zameriava sa na hospodársky piestor Čiech a Moravy, kde sa v rokoch 1938 až 1950 v dôsledku meniacich sa medzinárodných súvislostí viackrát zmenili hospodárske a pracovné vzťahy: počnúc vynúteným začlenením do „veľkonemeckého hospodárskeho priestoru“ cez ekonomický experiment ľudovej demokracie až po zaradenie do východného tábora.

Ekonomický systém Čiech a Moravy sa v skúmanom období nachádzal vo fáze prechodu od „trhu“ k „plánu“. Nacionálny socializmus i ľudová demokracia postulovali podriadenosť ekonómie politickým a ideologickým cieľom a preto výrazne a plánovane zasahovali do hospodárstva. V oboch prípadoch však podniky zostávali autonómnymi aktérmi na výrazne regulovanom trhu. Cieľom výskumného projektu je analýza špecificky zmiešaného vzťahu medzi štátom regulovaným hospodárstvom a možnosťami konania na úrovni podnikov. Pokračovat'...

 

Jaromír Balcar

Publikácia

Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus
Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953