Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí

Trvanie projektu: 2017 – 2022
Vedenie projektu: Martin Schulze Wessel, Martin Zückert
Koordinátorka projektu: Anna Bischof

Projekt Collegia Carolina v spolupráci s Doktorandským kolokviom východoeuróspkych a juhovýchodoeurópskych štúdií.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Renovabis arcidiecézy Mníchov-Freising/Oddelenie Svetová cirkev.

Plánovaná príručka má poskytovať fundovaný prehľad o náboženstve a cirkvách naprieč epochami a konfesiami počas kolísavých dejín Slovenska v 20. storočí. V popredí záujmu sú otázky zmien a kontinuity cirkevného a náboženského vývinu. Popri dejinách cirkví a náboženských spoločenstiev sú predmetom analýzy tiež vzťahy medzi vierovyznaniami a medzi štátom a cirkvami. Výskum zohľadňuje najmä dve presahujúce témy: na jednej strane osudy a pôsobenie cirkví a náboženských spoločenstiev v podmienkach diktatúr 20. storočia, a na druhej strane  vzťahy medzi multietnickou štruktúrou obyvateľstva a nábožensko-konefesionálnou príslušnosťou a ich dopad na spoločenský vývin.

Cieľom príručky, ktorá vzniká v spolupráci so slovenskými vedkyňami a vedcami, je rozšíriť súčasný stav výskumu náboženských dejín multikonfesionálneho a polyetnického Slovenska tým, že sa orientuje primárne na novú, integrujúcu perspektívu v zmysle shared history. Toto prvé prehľadové dielo o dejinách náboženstva a cirkví na Slovensku v 20. storočí chce osloviť tak vedeckú obec ako aj širšiu verejnosť.