Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45. Skupina obyvateľov medzi Slovenským národným povstaním a agóniou národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky

Vedúci projektu: Michal Schvarc, Martina Fiamová und Martin Zückert

Trvanie projektu: 2016−2018

Financovanie: Spolkovým úradom pre kultúru a médiá v rámci Podporného akademického programu pre kultúru a dejiny Nemcov vo východnej Európe.

Výskumný projekt Collegia Carolina v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied

Evakuácia civilného nemeckého obyvateľstva zo Slovenska v rokoch 1944/45 doteraz nebola vnímaná v širších súvislostiach. Z perspektívy všeobecnej situácie v poslednom roku druhej svetovej vojny usiluje projekt o analýzu evakuácie v kontexte národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky, pôsobenia Slovenského štátu a vývinu na dotyčných územiach.

Evakuácia a útek civilného nemeckého obyvateľstva z východnej Európy v rokoch 1944/45 sa dodnes spája hlavne s dianím v bývalých východných nemeckých provinciách. Oveľa menší záujem vyvolával vývin v štátoch východnej strednej a juhovýchodnej Európy pod nemeckou nadvládou.

Migrácia asi pol milióna ľudí z Rumunska, srbského Banátu, Chorvátska, Maďarska a Slovenska vyvolaná vojnovou situáciou a riadená nemeckými úradmi mala regionálne špecifiká. Ovplyvňovali ju napäté vzťahy medzi národno-socialistickým systémom vlády, ktorý sa vo svojej záverečnej fáze naposledy radikalizoval,  jednotlivými kolaborantskými režimami. Existujúce štúdie posudzujú evakuačné opatrenia nemeckých úradov v poslednej fáze vojny zväčša izolovane. Nezohľadňujú pri tom súvislosti s národnosocialistickou okupačnou a presídľovacou politikou ani paralelný vývin v príslušných štátoch.

Dejiny evakuácie zo Slovenska bude skúmať nemecko-slovenský tím. Okrem spracovania historických udalostí mu pôjde predovšetkým o kontextualizáciu diania s ohľadom na následky národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky pretrvávajúce až do záveru vojny a na vojenský vývin.

Okrem porovnávacej perspektívy so súčasne prebiehajúcou evakuáciou nemeckého obyvateľstva z juhovýchodnej Európy sem patrí najmä zohľadnenie evakuácie, ktorú v rovnakom čase uskutočňoval Slovenský štát ako aj ďalších migrácií v krajine. Zohľadniť však treba aj opatrenia nemeckých a slovenských úradov na zabezpečenie pracovných síl, ktoré boli v rokoch 1944/45 neoddeliteľne spojené s predmetnými evakuačnými a ústupovými aktivitami.

Navyše sa plánujú dve regionálne sondy do oblastí nemeckého osídlenia na Slovensku počas a po potlačení Slovenského národného povstania. Ich prostredníctvom budú analyzované postoje zúčastnených k politicko-vojenskému dianiu ako aj ku konkrétnym evakuačným opatreniam. Nakoniec je treba preskúmať aj hodnotenie diania z povojnového obdobia.

Výsledky bádania budú zverejnené v projektovej publikácii. 

Publikácia

Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45
Verlauf, Kontexte, Folgen