Predstavy a politická angažovanosť vyhnaných žien v prvých rokoch Spolkovej republiky Nemecko

Vedúci: Martin Schulze Wessel
Riešiteľka: Katharina Anna Aubele
Trvanie projektu: 2011−2013
Financovanie: BKM

Výskumný zámer, spájajúci v sebe otázky genderových a kultúrnych dejín, je venovaný životným svetom a možnostiam politickej činnosti vyhnaných žien po ich príchode do tzv. západných zón, resp. do Spolkovej republiky Nemecko do konca 60. rokoch 20. storočia.

Východiskovým bodom projektu je okolnosť, že vyhnanie predstavovalo špecificky ženský fenomén. Zatiaľ muži boli stále zapojení do bojových operácií, prípadne sa už nachádzali vo vojnovom zajatí, útek a vyhnanaie zasiahli bezprostredne ženy, ktoré odchádzali do neskoršej Spolkovej epubliky Nemecko spolu s deťmi a staršími príbuznými. Výskum sa vyhnanými doteraz zaoberal iba z regionálneho hľadiska, rozčleňujúc ich buď podľa oblastí pôvodu alebo podľa miest, kde sa usadzovali. Predkladaný doktorandský projekt skúma, na rozdiel od doterajších zemepisných hľadísk, vnímanie a pôsobenie vyhnaných žien cielene.

Skúsenosti (nezriedka násilného) úteku a vyhnania boli pre ženy charakteristické a stali sa kľúčovými udalosťami v ich životoch, ktoré podmieňovali a ovplyvňovali všetko ostatné. Umožňovali im silnejšiu identifikáciu a pocit spolupatričnosti, ale zároveň ich vymedzovali voči ženám ich hostiteľskej spoločnosti. Ich okruh priateľov a známych sa, odhliadnuc od niekoľkých výnimiek, spravidla obmedzoval na iné vyhnankyne.

Pohnútky a vývin angažovanosti a aktivít vyhnaných žien sú skúmané na nábožensko-inštitucionálnej rovine, ako aj v politickej a súkromnej sfére.

Medzinárodný workshop

„Zwangsmigration und Frauengeschichte in Deutschland nach 1944/45“
vom 25.10.–26.10.2012 in München. 
Programm
Tagungsbericht