Collegium Carolinum oceňuje vynikajúce vedecké štúdie. Každé dva roky udeľuje cenu za odbornú štúdiu na poli histórie, literárnej vedy alebo vied o kultúre, ktorá bola uverejnená v odbornom časopise alebo zborníku a zaoberá sa dejinami a kultúrou východnej časti strednej Európy, pričom jej ťažisko tvoria dejiny a kultúra Česka a/alebo Slovenska, respektíve ich predchodcov.

Predpoklady

Zohľadňujú sa štúdie, uverejnené počas dvoch rokoch, predchádzajúcich udeleniu ceny. Miesto zamestnania autoriek a autorov ani stupeň ich akademického vzdelania nie sú pre udelenie ceny relevantné. Členstvo  v Collegium Carolinum nie je predpokladom ani kritériom na neudelenie ceny. Predsedníctvo Collegia Carolina rozhoduje o udelení ceny vždy v máji nepárneho roku.

Finančná odmena a smernice udeľovania

Cena za odbornú štúdiu Collegia Carolina predstavuje 1000 €.

Collegium Carolinum oceneného, prípadne ocenenú podľa možnosti pozýva na výskumný pobyt do Mníchova v trvaní maximálne dvoch týždňov. Cestovné náklady podľa možnosti hradí Collegium Carolinum, náklady na ubytovanie je potrebné uhradiť z finančnej odmeny. Ocenený, respektíve ocenená prednesie počas pobytu v Mníchove verejnú prednášku, ktorá nadväzuje na tematiku ocenenej štúdie. Collegium Carolinum podujatie zorganizuje a zabezpečí primeranú reklamu.

Vypísanie súťaže a postup pri uchádzaní sa o ocenenie

Cena za odbornú štúdiu a vypisuje každé dva roky v zime. Návrhy treba posielať konateľovi Collegia Carolina do 15. februára každý nepárny rok. Predsedníctvo Collegia Carolina rozhodne o udelení do nasledujúceho mája. Nominovaný sám sa nemôže uchádzať. Návrh nominácie môže podávať každý, kto dosiahol vzdelanie, ekvivalentné s titulom PhD. Vydavatelia časopisov alebo zborníkov môžu nominovať maximálne dve štúdie z príslušných časopisov alebo zborníkov. Návrhy musia popri elektronickej verzii navrhovaných štúdií obsahovať stanovisko s krátkym zdôvodnením (maximálne pol strany).

V prípade otázok spojených s cenou za odbornú štúdiu kontaktujte konateľa Collegia Carolina.

Ocenení a ocenené

2021: Miloslav Szabó