Publikácie absolventov

Publikácie absolventov

Editori: Martin Schulze Wessel, Peter Haslinger, Joachim von Puttkamer, Dietmar Neutatz, Stefan Troebst a Jörg Baberowski
Redakcia a kontakt: Dr. Arpine Maniero (arpine.maniero[at]collegium-carolinum.de)


V digitálnej edícii Publikácie absolventov sú publikované veľmi dobré magisterské a diplomové práce s tematikou východnej Európy ako pôvodné internetové publikácie. Pre vedecký dorast sa tým vytvára možnosť publikovať svoje záverečné práce v edícii so zárukou kvality a dlhodobého archivovania, resp. lepšej dostupnosti vďaka napojeniu na Bavorský zväz knižníc.

 

Cieľom edície je v prvom rade podpora,  zviditeľnenie absolventských prác. Posudky recenzentov a zodpovedajúce smernice majú byť zárukou základných kritérií kvality a jednotného layoutu bez nutnosti nákladných dodatočných úprav. Edícia pozostáva z dvoch subedícií zahŕňajúcich absolventské práce viacerých nemeckých a českých univerzít.

 

Všetky internetové publikácie sa zverejňujú po zohľadnení podmienok licencií CC.