PhDr. Helena Zimmermann

Publikationen (Herstellung), Teilzeit

E-Mail: helena.zimmermann[at]collegium-carolinum.de

Odborný životopis

 • * 1975 v Prahe, rodená Peřinová

 • od roku 1994 prekladateľka na voľnej nohe (nemčina-čeština/čeština-nemčina)

 • Štúdium histórie na Karlovej univerzite v Prahe a na Univerzite v Kostnici, magisterské štúdium pamiatkovej starostlivosti na Univerzite Otta Friedricha v Bambergu

 • Doktorandské štúdium na Ludwig-Maximilians-University v Mníchove. Téma: "Elity v premenách. Bohatstvo a moc v rezidenčných mestách Praha a Mníchov na začiatku raného novoveku (1550 - 1650)", popis projektu: www.gose.geschichte.uni-muenchen.de/forschung/promotionsprojekte/martin_schulze_wessel/zimmermann/diss_zimmermann/index.html

 • 2004-2007 výskumná asistentka na Collegium Carolinum

 • Členka Historickej komisie pre české krajiny (Historische Kommission für die böhmischen Länder) (od roku 2008)

 • 2008-2010 pracovníčka Informačného centra Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst. DAAD) v Prahe

 • 2018-2021 vedecká asistentka na Collegium Carolinum

 • od 2021 pracovníčka na Collegium Carolinum

Publikácia

Aufsätze:

(als Helena Peřinová)

 • Teuflové z Zeilperka. Příspěvek k poznání života horní vrstvy Starého Města pražského na přelomu 16. a 17. století [Die Teufels von Zeilperk. Ein Beitrag zur Problematik der Oberschicht von Altstadt Prag an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert]. In: Pražský sborník historický 32 (2003), 39–64.
 • Od patriciátu k elitě. Definice horní měštanské vrstvy raného novověku v posledních padesáti letech [Vom Patriziat zur Elite. Definition der frühneuzeitlichen bürgerlichen Oberschicht in den letzten fünfzig Jahren]. In: Český časopis historický 104/1 (2006), 111–122.
 • Nerhofové z Holterperka. Příspěvek k poznání horní vrstvy Starého Města pražského na přelomu 16. a 17. století [Die Nerhofs von Holterperk. Ein Beitrag zur Problematik der Oberschicht von Altstadt Prag an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert]. In: Pražský sborník historický 34 (2006), 127–144.
 • Postavení „šlechty ducha“ ve Svaté říši římské v zrcadle raně novověkých oděvních řádů [Die Stellung des „Geistesadels“ im Heiligen Römischen Reich im Spiegel der frühneuzeilichen Kleiderordnungen]. In: Český časopis historický 105 (2007), 561–584.
 • Doktoři versus patriciát. Postavení graduantů v říšských městech Frankfurtu a Norimberku v 16.–18. století [Doctores contra patricii. Die Stellung der Graduierten in den Reichsstädten Frankfurt und Nürnberg im 16. bis 18. Jahrhundert]. In: Fejtová, Olga/Ledvinka, Václav/Pešek, Jiří (Hg.): Město a intelektuálové od středověku do roku 1848 [Die Stadt und die Intellektuellen vom Mittelalter bis zum Jahr 1848]. Praha 2008, 383–394.
 • Zusammen mit K. Erik Franzen: Biogramme der Mitglieder der Historischen Kommission der Sudetenländer im Gründungsjahr 1954. In: Albrecht, Stefan/Malíř, Jiří/Melville, Ralph (Hg.): Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918–1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer. München 2008, 219–276.
 • Pozdně renesanční měšťanské paláce v Praze a Norimberku [Bürgerpaläste der Spätrenaissance in Prag und Nürnberg]. In: Fejtová, Olga/Ledvinka, Václav/Pešek, Jiří (Hg.): Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby [Das Leben der Prager Paläste. Die Adelspalais als Bestandteile des städtischen Organismus vom Mittelalter bis an die Schwelle der Moderne]. Praha 2009, 435–449.
 • Bohatství a moc v raně novověkých městech. Norimberk a Praha 1550–1650 [Reichtum und Macht in frühneuzeitlichen Städten. Nürnberg und Prag 1550–1650]. In: Fejtová, Olga/Ledvinka, Václav/Pešek, Jiří (Hg.): Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí [Verlorene Nähe. Prag – Nürnberg im Wandel der Jahrhunderte]. Praha 2010, 197–211.

 

(als Helena Zimmermann)

 • Víra nebo profit. Role vyznání ve sňatkové politice norimberské ekonomické elity v letech 1550 až 1650 [Glaube oder Profit. Die Rolle des Bekenntnisses in der Heiratspolitik der Nürn­ber­ger Wirtschaftselite zwischen 1550 und 1650]. In: Fejtová, Olga/Ledvinka, Václav/Pešek, Jiří: Mě­sto v pře­vra­tech konfesionalizace v 15. až 18. století [Die Stadt in den Umwälzungen der Kon­fes­sio­nalisierung im 15. bis 18. Jahrhundert]. Praha 2016, 341–356.

 

Rezensionen, Tagungsberichte:

(als Helena Peřinová)

 • Tagungsbericht: „Bayern – Böhmen“. Kolloquium zur Bayerischen Landesausstellung 2007. In: Bohemia 45/2 (2004), 522–526, online zugänglich unter URL: www.osmikon.de/Vta2/bsb00044882/ostdok:10162845;
 • Rezension: Pražské městské elity středověku a raného novověku [Prager Stadteliten im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit], hrsg. von O. Fejtová/V. Ledvinka/J. Pešek. In: Bohemia 45/2 (2004), 537–539. 
 • Tagungsbericht: Die kulturelle Entwicklung in der Tschechoslowakei und in Deutschland 1918–1945. IX. deutsch-tschechische Schulbuchkonferenz. In: Internationale Schulbuchforschung 27 (2005), 235–238 und Bohemia 45/2 (2004), 508–512, online zugänglich unter URL: www.osmikon.de/Vta2/bsb00044882/ostdok:10162845;
 • Rezension: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740 [Das barocke Prag – Das barocke Böhmen 1620–1740], hrsg. von O. Fejtová/V. Ledvinka/J. Pešek/V. Vlnas. In: Bohemia 46/2 (2005), 481–483.
 • Tagungsbericht: Dějiny českých zemí v pohledu zevnitř a zvenku. IX. sjezd českých historiků, Pardubice 6.–8.9.2006 [Die Geschichte der böhmischen Länder aus der Innen- und Außenperspektive. IX. Tagung der tschechischen Historiker, Pardubice 6.–8.9.2006]. In: Český časopis historický 105 (2007), 255–258.

 

(als Helena Zimmermann)

 • Rezension: Peter Fleischmann, Rat und Patriziat in Nürnberg. Die Herrschaft der Ratsgeschlechter vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, Neustadt an der Aisch 2008. In: Český časopis historický 108 (2010), 311–314.

Oblasti výskumu

 • dejiny miest v ranom novoveku

 • výskum elít

Štipendiá/ocenenia

 • 2003 výskumná štipendistka (DAAD)

 • 2005 štipendium Nemecko-českej historickej komisie v rámci Mierovej ceny Ericha Mariu Remarquea

 • 2005-2008 doktorandské štipendium Nadácie ZEIT Ebelin a Gerd Bucerius