Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Masaryk v nemeckom kontexte: korešpondencia a digitálne siete

Pôsobenie historickej osobnosti T. G. Masaryka ďaleko presahuje české a stredo-východoeurópske dejiny. V nedávnej dobe sa opäť začala venovať zvýšená pozornosť aj jeho úlohe rakúskeho intelektuála. Nemecký výskum však vníma Masaryka len okrajovo, hoci dokázateľne úzko komunikoval s nemeckou intelektuálnou scénou, kde bol dosť známy.

Intelektuálne dejiny neskorého 19. a začiatku 20. storočia sa síce v uplynulých rokoch vo zvýšenej miere venovali výskumu sietí kontaktov (networking) a diskurzov presahujúcich jednotlivé osobnosti, keďže životné svety intelektuálov a tvorba ideí sa tu chápu ako kolektívne fenomény. Rekonštrukcia intelektuálnych diskusií však doteraz len zriedka prekročila hranice niekdajšej železnej opony.

Cieľom projektu je vyplniť túto medzeru v bádaní a ukázať dôležitú úlohu T. G. Masaryka ako súčasti nemeckojazyčného intelektuálneho sveta jeho doby. Projekt si kladie tri základné otázky: 1.) forma a obsah intelektuálnej výmeny 2.) transfer a transformácia ideí v rozličných kontextoch a nakoniec 3.) vytváranie a premena samého intelektuála prostredníctvom diskurzu.

V rámci hľadaní odpovedí na tieto otázky je plánovaná digitálna edícia doteraz nepublikovanej korešpondencie Masaryka s nemeckými intelektuálmi v období rokov 1880-1937. Tento spôsob prezentácie umožní sprístupniť verejnosti časť výskumu a prameňov ešte pred ukončením projektu. Okrem z veľkej časti nespracovanej korešpondencie v archíve Masarykovho ústavu a Akadémie vied Českej republiky budú využité aj pramene z nemeckých univerzitných archívov.

Účelom spracovania korešpondencie má navyše byť následné využívanie jej obsahu a metadát prostredníctvom (digitálneho) network výskumu. Cieľom projektu teda nie len technicky pokročilá a otvorená prezentácia primárnych prameňov, ale aj vytvorenie inštrumentária digitálnych metód spracovania ďalších otázok, nadväzujúcich na doterajší výskum európskej intelektuálnej kultúry na prelome 19. a 20. storočia.

Partnemi projektu sú Masarykov ústav a Archív akadémie vied Českej republiky a Bavorská akadémia vied. Zatiaľ čo Masarykov ústav a Archív akadémie vied Českej republiky má poskytnúť veľkú časť archívnych prameňov a zodpovedajúcu odbornú kompetentnosť, v prípade Bavorskej akadémie vied má ísť o technickú spoluprácu v rámci združenia Historické vedy Mníchov.

Johannes Gleixner

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 25. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 geschlossen. Am 8. Januar sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Newsletter

Gender:
First Name:
Last Name:
Email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München