Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

N

Namysło, Aleksandra: Die Rolle und das Wirken der jüdischen Glaubensgemeinde in Kattowitz in den Jahren 1922-1939. In: Oberschlesisches Jahrbuch 12 (1996) 93-105.
Neander, Joachim: Němci jako oběti Osvětimi [Deutsche als Opfer von Auschwitz]. In: Terezínské studie a dokumenty (2008) 241-287.
Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů [Gib Gott, daß sie groß werden. Die Geburt des Kindes in Kultur und Brauchtum der böhmischen und mährischen Juden]. Hrsg. von Dana Veselská. Praha 2009, 312 S.; auch engl.: May God Let Him Grow. Ceremonies for a Child's Birth in Jewish Culture. Praha 2009.
Nekula, Marek: Němci a Židé v Nerudových Povídkách malostranských [Deutsche und Juden in Nerudas Kleinseitner Geschichten]. In: SPFFBU V 2 (1999) 49-54.
Nekula, Marek: Franz Kafka ve skole. Výuka a znalosti češtiny [Franz Kafka in der Schule. Tschechischunterricht und -kenntnisse]. In: Kafkova zpráva o světě. Sborník ze semináře Společnosti Franze Kafky 20.-21. října 1999 [Kafkas Notizen über die Welt. Sammelband des Seminars der Franz-Kafka-Gesellschaft 20.-21. Oktober 1999]. Praha 2000, 59-78.
Nekula, Marek: Die Juden in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert und die Familie Kafka. In: brücken - Germanistische Jahrbuch Tschechien - Slowakei NF 8 (2000) 89-128.
Nekula, Marek: Franz Kafka und die tschechische Sprache. In: Brücken nach Prag. Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Donaumonarchie und der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Festschrift für Kurt Krolop zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Klaas-Hinrich Ehlers, Steffen Höhne, Václav Maidl und Marek Nekula. Frankfurt/Main etc.: Peter Lang 2000, 243-292.
Nekula, Marek: Franz Kafka und die tschechische Sprache. Zum Stil seiner tschechisch geschriebenen Texte. In: Stylistyka 9 (2000) 217-225.
Nekula, Marek: Deutsch und Tschechisch in der Familie Kafka. Ein Beitrag zum deutsch-tschechischen Bilingualismus. In: Wiener Slawistisches Jahrbuch 46 (2000) 185-194.
Nekula, Marek: Franz Kafkas Sprachen. "... in einem Stockwerk des innern babylonischen Turmes ...". Tübingen 2003.
Nekula, Marek: Franz Kafkas Sprachen und Identitäten. In: Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945. Hrsg. von Marek Nekula und Walter Koschmal. München 2006, 125-149 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 104).
Nekula, Marek: Jews in Jan Neruda’s Lesser Town Stories and Anti-Jewish Discourse. In: Judaica Bohemiae 46 (2011) 51–75.
Němec, Petr: Nové práce k historii československých Židů ve 20. století [Neue Arbeiten zur Geschichte der tschechoslowakischen Juden im 20. Jahrhundert]. In: ČČH 90/4 (1992) 588-593.
[J.H.:] Německá jména "Českých židů" [Deutsche Namen "böhmischer Juden"]. In: Dějiny a současnost 4/4 (1962) 20.
Nepalová, Šárka: Die jüdische Minderheit in Böhmen und Mähren in den Jahren 1945-1948. In: Theresienstädter Studien und Dokumente (1999) 332-362.
Nesládková, Ludmila: Demograficko-historická charakteristika židovské minority z okruhu ostravské náboženské obce v 19. a 20. století [Demographisch-historische Charakterisierung der jüdischen Minderheit aus dme Umfeld der Ostrauer Judengemeinde im 19. und 20. Jahrhundert]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie 139/1 (1993) 73-84.
Nesládková, Ludmila: Sociální stratifikace moravských Židů v novověku (18.-20. století). Možnosti zpracování [Die soziale Stratifikation der mährischen Juden in der Neuzeit (18. bis 20. Jahrhundert). Möglichkeiten einer Erarbeitung]. In: Studie k sociálním dějinám 6 (2001) 58-68.
Nesládková, Ludmila: Demografické charakteristiky křesťanů a Židů, Čechů, Němců a Poláků v průmyslovém městě [Zur demographischen Charakteristik von Christen und Juden, Tschechen, Deutschen und Polen in einer Industriestadt]. In: Studie k sociálním dějinám 8 (2001) 72-82.
Nesládková, Ludmila: Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto [Die Juden im Wandlungsprozeß des Städtchens Mährisch Ostrau zur Industriegroßstadt]. In: Ostrava 20 (2001) 7-27.
Nesládková, Ludmila: Mährische Juden in der Zeit vom achtzehnten Jahrhundert bis zum Ende der ersten Republik - auf dem Wege von Hausierern zu Großunternehmern.In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 6 (2001/2002) 85-107.
Nesládková, Ludmila: Mährische Juden in der Zeit vom achtzehnten Jahrhundert bis zum Ende der ersten Republik - auf dem Wege von Hausierern zu Großunternehmern. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 6 (2001/2002) 85-107.
Nesládková, Ludmila: Židé – muži, ženy a děti – z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocářství [Juden – Männer, Frauen und Kinder – aus Mährisch Ostrau im Lichte der Ergebnisse der Volkszählungen aus der Zeit der österreichischen Monarchie]. In: Ostrava 21 (2003) 98-116.
Nesládková, Ludmila: Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství [Juden – Männer, Frauen und Kinder in Mähren in der Phase der vollständigen Emanzipation bis zum Ende der österreichischen Monarchie]. In: Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci [Lieber Bor..., Prof. Ctibor Nečas zum siebzigsten Geburtstag gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern]. Hrsg. von Radomír Vlček, Tomáš Dvořák und Libor Vykoupil. Brno 2003, 259-266.
Nesládková, Ludmila: Profesní orientace a sociální postavení moravských židů od josefínských reform do žániku rakousko-uherské monarchie [Berufsorientierung und soziale Stellung der mährischen Juden von den josefinischen Reformen bis zum Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie]. In: Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii 1780-1918 / Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie 1780-1918. Hrsg. von Emil Kordiovský, Helmut Teufel und Jana Starek. Brno 2003, 55-64 (XXVI. Mikulovské sympozium).
Nesládková, Ludmila: Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století. In: Židé a Morava [9]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 13. November 2002 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2003, 67-78.
Nesládková, Ludmila: Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů [Die Reproduktion kulturell unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Südmähren in der Neuzeit am Beispiel von Christen und Juden]. Praha 2003, 255 S. (Acta demographica XIV).
Nesládková, Ludmila: Haličští židé v 19. století na cestě za novou existencí na Ostravsko [Die galizischen Juden im 19. Jahrhundert auf dem Weg zu einer neuen Existenz im Ostrauer Gebiet]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie/Historica 208/10 (2003) 145-156.
Nesládková, Ludmila: Moravští Židé ve světle topografie Gregora Wolného [Die mährischen Juden im Lichte der Topographie von Gregor Wolny]. In: Židé a Morava [11]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 3. listopadu 2004 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 3. November 2004 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2005, 38-50.
Nesládková, Ludmila: Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky [Die beruflkiche und soziale Charakteristik der jüdischen Bevölkerung in der Tschechoslowakei während der Ersten Republik]. In: Demografie 50/1 (2008) 1-14.
Nesládková, Ludmila: Židé, židovská mládež a německé střední školství v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století [Die Juden, die jüdische Jugend und das deutsche Mittelschulwesen in Mährisch Ostrau an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert]. In: Židé a Morava [10]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 12. listopadu 2003 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 12. November 2003 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2004, 77-87.
Nesládková, Ludmila: Změny sídelní struktury moravských židů a jejich lidnatost v éře modernizace do konce rakousko-uherské monarchie [Die Veränderungen in den Siedlungsstrukturen der mährischen Juden und ihre Bevölkerungsdichte in der Ära der Modernisierung bis das Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie]. In: Historie-Historica 13 (2007) 137-158 (Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 226).
Nesládková, Ludmila / Dokoupil, Lumír: Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vytváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930) [Wandlungen des Lebensstils von Familien und Haushalten der Witkowitzer jüdischen Minderheit in der Etappe der Ausformung der Industriegesellschaft im Ostrauer Gebiet (1869-1930)]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie 153 (1995) 45-59.
Nesládková, Ludmila / Dokoupil, Lumír: Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku: (věkové složení, původ migrantů, profesní orientace 1869-1930) [Die jüdische Bevölkerung von Witkowitz im Prozeß der Ausformung der Industriegesellschaft im Ostrauer Gebiet: (Altersstruktur, Herkunft der Migranten, berufliche Ausrichtung 1869-1930]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie/Historica 162/4 (1996) 51-69.
Nettl, Paul: Alte und neue jüdische Musiker. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 1 (1929) 33-40.
Nettl, Paul: Bemerkungen zur jüdischen Musik- und Theatergeschichte in Böhmen. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 2 (1930) 491-496.
Nettl, Paul: Music. In: The Jews of Czechoslovakia I 1968, 539-558.
Neubach, Helmut: Die Juden in Niederschlesien 1848-1933. In: Geschichte der Juden in Schlesien im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumentation einer Tagung in Breslau. Hrsg. von Friedrich Carl Schultze-Rhonhof. (Schlesische Kulturpflege 5) Hannover 1995, 23-35.
Neuhäusler, Johann: Wie war das in Dachau? Ein Versuch, der Wahrheit näher zu kommen. Dachau-München 1960.
Neumann, E.: Práce, program a cíl Svazu Čechů-Židů v ČSR [Arbeit, Programm und Ziel des Verbandes Svaz Čechů-Židů in der ČSR]. Praha 1937.
Neumann, Yirmeyahu Oskar: Im Schatten des Todes. Ein Tatsachenbericht vom Schicksalskampf des slovakischen Judentums. Tel-Aviv 1956.
Neumann, Yirmeyahu Oskar: Gisi Fleischmann. Die Geschichte einer Kämpferin. Tel Aviv 1970.
Nezhodová, Soňa: Rabín. Příklad Mordechaje Beneta [Ein Rabbiner. Das Beispiel Mordechaj Benet]. In: Člověk na Moravě 19. století století [Der Mensch des 19. Jahrhunderts in Mähren]. Hrsg. von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš und Jiří Malíř. Brno 2004, 2. Aufl. Brno 2008, 401-414.
Nezhodová, Soňa: Židovský Mikulov [Das jüdische Nikolsburg]. (Knižnice Mative moravské 19) Brno 2006.
Niedermeier, Hans: Judenkennzeichen in Böhmen und Mähren. In: Judaica 36/3 (1980) 115-126.
Niedhammer, Martina: Nach Jerusalem! Eine böhmisch-österreichische Stiftungsinitiative für Palästina aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Judaica Bohemiae 45/2 (2010) 49-72.
Niedhammer, Martina: Nur eine „Geld-Emancipation“? Loyalitäten und Lebenswelten des Prager jüdischen Großbürgertums 1800-1867. Göttingen 2013; tschech.: Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století - skupinová biografie. Praha 2016, 259 S.
Niedhammer, Martina: „Dass dieses Haus halb von Juden, halb von christen bewohnt werde.“ Interreligiöse Stiftungen im jüdischen Bürgertum am Beispiel Prgas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Český časopis historický 111/3 (2013) 563-578.
Niklas, Martin: "...die schönste Stadt der Welt". Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt. (Schriftenreihe des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes zur Geschichte der NS-Gewaltverbrechen 7). Wien 2009, 232 S.
Nikrmajer, Leoš: Národní árijská kulturní jednota v Čechách v období okupace [Der Nationale arische Kulturverband in Böhmen in der Okkupationszeit]. In: Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 5. května 2006 [Kollaboration. Kollaboration? Kollaboration! Sammelband mit den Beiträgen der wissenschaftlichen Konferenz im Südböhmischen Museum in Budweis am 5. Mai 2005]. České Budějovice 2006, 61-64. (CC)
Nittner, Ernst: Der Weg zum Heute. Herford-Bonn 1964.
Nižňanský, Eduard / Lônčíková, Michala: Antisemitizmus a propaganda [Antisemitismus und Propaganda]. (Acta historica posoniensia : Judaica et holocaustica 5) Bratislava 2014
Nižňanský, Eduard / Slneková, Veronika: Die Deportation der Juden in der Zeit des autonomen Landes Slowakei am 4./5.11.1938. In: Bohemia - Zeitschrift 39/1 (1998) 33-51.
Northey, Anthony: Die Kafkas: Juden? Christen? Tschechen? Deutsche? In: Kafka und Prag. Colloquium im Goethe-Institut Prag 24.-27. November 1992. Hrsg. von Kurt Krolop und Hans Dieter Zimmermann. Berlin-New York 1994, 11-32.
Northey, Anthony: Mizi Hanel, Marie Gibian und andere Randgestalten der Kafka-Zeit. In: Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945. Hrsg. von Marek Nekula und Walter Koschmal. München 2006, 173-201 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 104).
Nosek, Bedřich: Soziale Differenzierungen und Streitigkeiten in jüdischen Kulturgemeinden der Böhmischen Länder im 17. Jahrhundert und Entstehung der „Landesjudenschaft“. In: Judaica Bohemiae 12 (1976) 59-92.
Nosek, Bedřich: The old jewish cemetery at Mikulov [Nikolsburg]. Judaica Bohemiae 14 (1978) 42-55.
Nosek, Bedřich: Die jüdische Kultusgemeinde in Libeň (Lieben) im 16. bis 19. Jahrhundert. In: Judaica Bohemiae 16 (1980) 103-118.
Nosek, Bedřich: Legenda a skutešnost o životě Šemuela Šmelkeho Horovice z Mikulova [Legende und Wirklichkeit zum Leben von Šemuel Šmelky Horovic aus Nikolsburg]. In: Judaica Bohemiae 17 (1981) 54-61.
Nosek, Bedřich: Židovská gramatická literatura v českých zemích od poloviny 18. století do poloviny 19. století [Jüdische grammatische Literatur in den böhmischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts]. Masch. Diss. FF UK Praha 1990, 293 S.
Nosek, Bedrich: Das jüdische Prag. Prag o.J. [1992].
Nosek, Bedřich / Krejčová, Helena: Židé v českých zemích [Die Juden in den böhmischen Ländern]. Beilage zu Univerzální atlas židovských dějin [Universalatlas der jüdischen Geschichte]. Praha 1995.
Novotná, Hedvika: Židé vzpomínají na poválečná léta [Juden erinnern sich an die Nachkriegsjahre]. In: Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Von der Befreiung zur neuen Totalität]. Hrsg. von Blanka Soukupová, Peter Salner und Miroslava Ludvíková. Praha 2009, 107-118.
Die Notablenversammlung der Israeliten Böhmens in Prag, ihre Berathungen und Beschlüsse. Hrsg. von Albert Kohn. Wien 1852.
Nováček, Silvestr: Z dějin moravských Židů. O dějinách Židů v Ivančicích na Moravě a o jejich sbližování s Čechy [Aus der Geschichte der mährischen Juden. Über die Geschichte der Juden in Eibenschitz in Mähren und über ihre Annäherung an Böhmen]. O.O. [Říčany u Prahy] 1998, 175 S.
Novotná, Hedvika: Židé vzpomínají na masarykovské Československo třicátých let [Juden erinnern sich an Masaryks Tschechoslowakei der dreißiger Jahre]. In: Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židoveského muzea v Praze v říjnu 2003 až červnu 2004 [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren. Sammelband der Vorträge des Zykluses im Bildungs- und Kulturzentrum des Jüdischen Museums in Prag vom Oktober 2003 bis zum Juni 2004]. Hrsg. von Miloš Pojar et al. Praha 2004, 73-82.
Novotná, Hedvika: Jewish associations in Prague after Second World War. In: The Central European City as a Space for Dialogue? Examples: Prague and Warsaw. Hrsg. Blanka Soukupová, Andrzej Sta á und Hedvika Novotná. (Etnické studie 3) Bratislava 2006, 34-45.
Novotný, Jiří / Šouša, Jiří: Die Nationalbank in den Jahren 1939-1945 und die "Arisierung" im Protektorat Böhmen und Mähren. In: Geld und Kapital 5 (2001 [2002]) 119-142.
Nový, Petr: Židovští podnikatelé a exportéři v jabloneckém průmyslu [Jüdische Unternehmer und Exporteuere in der Gablonzer Industrie]. In: Židé v Čechách. Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a 25. října 2006 v Liberci [Die Juden in Böhmen. Sammelband mit Beiträgen des Seminars, das am 14. und 15. Oktober 2006 in Reichenberg stattfand]. Praha 2007, 149-164.
Nowak, Hans und Edith: Es war einmal. Leben und Schicksal des osteuropäischen Judentums. Köln 1960.
Nussbaum, Arthur: The "Ritual Murder" Trial of Polna. In: Historica Judaica 9 (1947) 57-74.

Aktuelles

Stellenausschreibung im Bereich Digital Humanities

Die Monumenta Germaniae Historica und das Collegium Carolinum More...


Vortrag: Ute Daniel „Fake News“

Die gemeinsame Prager Arbeitsstelle des Collegium Carolinum und des DHI  Warschau lädt herzlich ein zu einem öffentlichen Vortrag: Ute Daniel (Braunschweig): „Fake News" als historisches Phänomen Am Donnerstag,...More...


CfP „Mittelalterrezeption in der Gegenwartskultur“

Tagung des Collegium Carolinum/Außenstelle Prag Prag, 28.–29. November 2019More...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München