Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Z, Ž, Ż

Žáček, Václav: Po požaru pražského ghetta r. 1754 [Nach dem Brand des Prager Ghettos]. In: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice 5 (1933) 157-189.
Žáček, Václav: Die jüdischen Gerbereien in Mähren zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 5 (1933) 175-197.
Žáček, Václav: K počátkům vojenské povinnosti židů v Čechách [Zu den Anfängen der Militärpflicht der Juden in Böhmen]. In: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice 7 (1935) 257-289.
Žáček, Václav: Studie k vývoji židovských jmen osobních v nové době [Eine Studie zur Entwicklung der jüdischen Personennamen in der Neuzeit]. In: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice 8 (1936) 275-349.
Zahradníková, Marie: Německožidovské střední vrstvy na přelomu 19. a 20. století. Obecná charakteristika [Deutschjüdische Mittelschichten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Eine allgemeine Charakteristik]. In: Studie k sociálním dějinám 10/2 (2002) 17-33.
Zahradníková, Marie: Palestina – země zaslíbená? Pohled českožidovských asimilantů a sionistů na Palestinu ve dvacátých letech [Palästina – das gelobte Land? Die Sicht tschechojüdischer Assimilanten und Zionisten auf Palästina in den zwanziger Jahren]. In: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei in den zwanziger Jahren]. Hrsg. von Blanka Soukupová und Marie Zahradníková. Praha 2003, 77–97.
Zahradníková, Marie: Palestina – útočistě pro evropské Židé nebo nepřijatelné "orientální" dobrodružství sionistů? [Palestina - Zufluchtsstätte für die europäischen Juden oder unannehmbares "orientalisches" Abenteuer der Zionisten?]. In: Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židoveského muzea v Praze v říjnu 2003 až červnu 2004 [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren. Sammelband der Vorträge des Zykluses im Bildungs- und Kulturzentrum des Jüdischen Museums in Prag vom Oktober 2003 bis zum Juni 2004]. Hrsg. von Miloš Pojar et al. Praha 2004, 48-64.
Zahradníková, Marie: Identita českých sionistů [Die Identität der tschechischen Zionisten]. In: Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po hilsneriádě [Modernisierung, Identität, Stereotyp, Konflikt. Die Gesellschaft nach der Hilsneriade]. Hrsg. von Blanka Soukupová und Peter Salner. Bratislava 2004, 69-88 (Etnické studie 1).
Zámečník, Stanislav: K sporům a genezi tzv. konečného řešení židovské otázky [Zu Prozeß und Genese der sog. Endlösung der jüdischen Frage]. In: ČČH 91/1 (1993) 73-94.
Zámečník, Stanislav: Der Fall Nisko im Rahmen der Entstehungsgeschichte "der Endlösung der Judenfrage". In: Akce Nisko 1995, 92-99.
Zappová, Marie: Židé a Mladá Vožice [Die Juden und die Stadt Voschitz]. In: Mladá Vožice 2002, 43 S.
Zářický, Ales: Gutmannové aneb Šlechticův žid – žid šlechticem [Die Gutmanns oder Jude eines Adligen – der geadelte Jude]. In: Šlechticův žid – žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době [Der Jude des Adligen – der geadelte Jude. Jüdische Eliten und Judenadel in der Frühen Neuzeit und in der Moderne]. Hrsg. von Janusz Spyra, Ales Zářický und Jan Županič. (Nobilitas in historia moderna 6) Ostrava 2015, 155-168.
Zeman, Pavel: David Irving a „osvětimská lež“ [David Irwing und die Auschwitz-Lüge]. In: O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám [Über Geschichte und Politik. Jan Křen zum Siebzigsten]. Hrsg. von Jiří Pešek et al. Ústí nad Labem 2001, 209-231.
Zemanová, Pavla: Die Theresienstädter Außenkommandos. In: Theresienstädter Studien und Dokumente (2001) 75-105.
Zemanová, Pavla / Plachá, Pavla: Lager für sog. jüdische Mischlinge und nichtjüdische Partner aus Mischehen auf tschechischem Gebiet in der Zeit des 2. Weltkriegs. In: „Neprichází-li práce k Tobe...“. Různé podoby nuené práce ve studiích a dokumentech / "Kommt die Arbeit nicht zu Dir..." Verschiedene Formen der Zwangsarbeit in Studien und Dokumenten. Hrsg. vom Büro für Opfer des Nationalsozialismus. Praha 2003, 244-251.
Zentner, Christian: Anmerkungen zum Holocaust. Die Geschichte der Juden im Dritten Reich. München-Zürich 1979.
Zentner, Kurt: Illustrierte Geschichte des Widerstandes in Deutschland und Europa 1933-1945. München 1983.
Židé. Dějiny a kultura [Die Juden. Geschichte und Kultur]. Praha 2001, 143 S.
Židé a Morava [1]. Sborník konference. Sborník příspěvků z konference konané v říjnu 1994 v Kroměříži [Juden und Mähren. Tagungsband. Beiträgeband der im Oktober 1994 in Kremsier stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von I. Fic. Kroměříž 1995.
Židé a Morava [2]. Sborník konference. Sborník příspěvků z konference konané v 8. listopadu 1995 v Kroměříži [Juden und Mähren. Tagungsband. Beiträgeband der am 8. November 1995 in Kremsier stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 1996.
Židé a Morava [3]. Sborník konference. Sborník příspěvků z konference konané v 6. listopadu 1996 v Kroměříži [Juden und Mähren. Tagungsband. Beiträgeband der am 6. November 1996 in Kremsier stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 1997.
Židé a Morava [4]. Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 12. listopadu 1997 v Kroměříži [Juden und Mähren. Sammelband der Beiträge vorgetragen auf der Konferenz, die am 12. November 1997 in Kremsier stattfand]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 1998.
Židé a Morava [5]. Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 11. listopadu 1998 v Kroměříži [Juden und Mähren. Sammelband der Beiträge vorgetragen auf der Konferenz, die am 11. November 1998 in Kremsier stattfand]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 1999.
Židé a Morava [6]. Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 10. listopadu 1999 v Muzeu Kroměřížska [Juden und Mähren. Sammelband der Beiträge vorgetragen auf der Konferenz, die am 10. November 1999 im Kremsierer Museum stattfand]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2000.
Židé a Morava [7]. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska [Juden und Mähren. Sammelband der am 15. November 2000 im Kremsierer Museum stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2001.
Židé a Morava [8]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 7. listopadu 2001 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 7. November 2001 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2002.
Židé a Morava [9]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 13. November 2002 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2003.
Židé a Morava [10]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 12. listopadu 2003 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 12. November 2003 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2004.
Židé a Morava [11]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 3. listopadu 2004 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 3. November 2004 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2005.
Židé a Morava [12]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 9. listopadu 2005 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 9. November 2005 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2006.
Židé a Morava [13]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 15. listopadu 2006 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 15. November 2006 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2007.
Židé a Morava [14]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 14. listopadu 2007 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 14. November 2007 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2008.
Židé v boji a odboji. Rezistence československých židů v letech druhé světové války. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 17.-18. října 2006 v Praze [Juden im Kampf und Widerstand. Der Widerstand der tschechoslowakischen Juden in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Beiträge der Teilnehmer einer internationalen Konferenz, die vom 17.-18. Oktober 2006 in Prag stattfand]. Hrsg. von Zlatica Zudová-Lešková. (Práce Historického Ústavu AV ČR Řada C, Miscellanea 17) Praha 2007.
Židé v Čechách. Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a 25. října 2006 v Liberci [Die Juden in Böhmen. Sammelband mit Beiträgen des Seminars, das am 14. und 15. Oktober 2006 in Reichenberg stattfand]. Praha 2007, 228 S.
Židé v Čechách 2. Sborník ze semináře v záři 2008 v Nýrsku [Die Juden in Böhmen 2. Sammelband des Seminars, das im September 2008 in Neuern stattfand]. Praha 2009, 167 S.
Židé v Kolíně a okolí [Die Juden In Kolin und Umgebung]. (Řada společenskovědní 9) Kolín 2005, 227 S.
Židé v Kyšperku 1700-1945. Příspěvek k historii města Letohradu [Die Juden von Geiersberg 1700-1945. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Geiersberg/Letohrad]. Hrsg. von Stanislav Adamec. Letohrad 2001, 92 S.
Židé v novodobých dějinách. Soubor přednášek na FF UK [Juden in der neuzeitlichen Geschichte]. Hrsg. von Václav Veber. Praha 1997.
Židé v Mikulově [Die Juden in Nikolsburg]. Bearb. von Dana Veselá. Mikulov 2004, 54 S.
Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku [Die Juden in Schlesien. Studien zur Geschichte der Juden in Schlesien]. Hrsg. von Janusz Spyra und Marcin Wodzinský. Těšín 2001, 216 S.
Židé v Sudetech / Juden im Sudetenland. Hrsg. von der Ackermann-Gemeinde und Česká křesťanská akademie. Red. Anton Otte und Petr Krížek. Praha 2000.
Židovská identita včera, dnes a zajtra [Jüdische Identität gestern, heute und morgen]. Hrsg. von Peter Salner. Bratislava 1995, 76 S.
Židovská komunita na Slovensku. Obdobie autonímie. Porovnanie s vtedajšími udalosťami v Rakúsku [Die jüdische Gemeinde in der Slowakei. Die Zeit der Autonomie. Ein Vergleich mit den damaligen Geschehnissen in Österreich]. Hrsg. von Eduard Nižňanský. Bratislava 2000.
Židovská komunita po roku 1945 [Die jüdische Gemeinde nach dem Jahr 1945]. Hrsg. von Peter Salner. Bratislava 2006, 192 S.
Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2002 až červnu 2003 [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei in den zwanziger Jahren. Sammelband der Vorträge des Zykluses im Bildungs- und Kulturzentrum des Jüdischen Museums in Prag vom Oktober 2002 bis zum Juni 2003]. Hrsg. von Blanka Soukupová und Marie Zahradníková. Praha 2003, 131 S.
Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židoveského muzea v Praze v říjnu 2003 až červnu 2004 [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren. Sammelband der Vorträge des Zykluses im Bildungs- und Kulturzentrum des Jüdischen Museums in Prag vom Oktober 2003 bis zum Juni 2004]. Hrsg. von Miloš Pojar et al. Praha 2004, 122 S.
Židovská menšina za druhé republiky. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kultuním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007 [Die jüdische Minderheit in der Zweiten Republik. Sammelband der Vorträge des Zykluses im Bildungs- und Kulturzentrum des Jüdischen Museums in Prag vom Januar bis zum Juni 2007]. Hrsg. von Miloš Pojar et al. Praha 2007, 183 S.
Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Von der Befreiung zur neuen Totalität]. Hrsg. von Blanka Soukupová, Peter Salner und Miroslava Ludvíková. Praha 2009, 179 S.
Židovská Morava. Židovské Brno [Jüdisches Mähren. Jüdisches Brünn]. Hrsg. von Jan Kratochvil. Brno 2000.
Židovská Praha [Das jüdische Prag]. Praha o.J. [um 1991] (Obrazových magazín Lidových Novin).
Židovská tradice a zvyky. Původce expozicí [Jüdische Tradition und Gebräuche. Ausstellungsführer]. Hrsg. von Alexandr Putík, Eva Kosáková und Dana Cabanová. Praha 2005, 87 S.
Židovské město pražské na vedutách, fotografiích a pohlednicích [Die Prager Judenstadt auf Veduten, Fotographien und Ansichtskarten]. Hrsg. von Edmund Orián. Praha 2003, 343 S.
Židovské spolky siehe Křesťan
Ziegler, Heinz Otto: Die berufliche und soziale Gliederung der Bevoelkerung in der Tschechoslowakei. Brno 1936 (Rechts- und Staatswissenschaftliche Abhandlungen 10).
Ziegler, P.: Zur Geschichte der Juden in Neutitschein. Neutitschein 1939.
Zimmermann, Hans Dieter: „Distanzliebe“: Max Brod zwischen Deutschen und Tschechen. In: Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945. Hrsg. von Marek Nekula und Walter Koschmal. München 2006, 233-248 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 104)
Zimmmermann, Michael: Eine Deportation nach Theresienstadt. Zur Rolle des Banalen bei der Durchsetzung des Monströsen. Theresienstädter Studien (1994) 54-73.
Zimmmermann, Silvie: Sonderlager Theresienstadt. Kultur und Musik als Überlebensstrategie. In: brücken - Germanistische Jahrbuch Tschechien - Slowakei NF 13 (2005) 291-338.
Der Zionismus. Das Recht auf nationale Existenz. Jerusalem o.J.
Zohn, Harry: Zur Literaturgeschichte tschechisch-deutscher Juden. In: Zeitschrift für Geschichte der Juden 2 (1965) 15-23.
Zohn, Harry: Participation in German Literature. In: The Jews of Czechoslovakia I 1968, 468-522.
Zohn, Harry: Österreichische Juden in der Literatur. Ein bio-bibliographisches Lexikon. Tel-Aviv 1969, 61 S.
Zohn, Harry: The Vitriolic Viennese: An Introduction to Karl Kraus. In: Cross Currents 3 (1984) 285-295.
Zohn, Harry: German Jewry as Spirit and as Legacy. In: American Jewish Archives 40/2 (1988) 227-231.
Zouplna, Jan: Theordor Herzl a stát Židů [Theodor Herzl und der Judenstaat]. In: Historický obzor 15 (2004) 14-27.
Zudová-Lešková, Zlatica: Juden in der Slovakei. Ein fester Bestandteil des Anti-Widerstands. In: Widerstand - Kollaboration - Zusammenarbeit. Aus europäischer Prespektive in Deutschland und in der Tschechoslowakei von 1938-1968. Hrsg. von Frank Boldt. Cheb 2003, 141-162.
Zückert, Martin: Eine Minderheit unter anderen? Die Juden in der tschechoslowakischen Armee. In: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 12 (2013) 243-262.
Zürn, Gaby: "Religion Nebensache." Intermarriage Between Biological Integration and (Self-)Destruction. In: Bohemia 46/1 (2005) 108-119.
Zumr, Josef: Emil Utitz (1883-1956). Ästhetiker. Für den humanistischen Sinn der Kultur. In: Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik. Hrsg. von Monika Glettler und Alena Míšková. Essen 2001, 237-248 (Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa 17).
Županič, Jan: Židovská šlechta v předbřeznovém Rakousku [Der jüdische Adel im vormärzlichen Österreich]. In: Časopis Národního muzea – řada historická 175/3-4 (2006) 97-122.
Županič, Jan: Formování židovské šlechty ve středoevropské perspektivě [Die Formierung des jüdischen Adels aus einer zentraleuropäischen Perspektive). In: ČČH 112/1 (2014) 40-69.
Zur Erinnerung an Oskar Schindler, dem unvergesslichen Lebensretter 1200 verfolgter Juden. Dokumentation der Gedenkstunde zum 10. Todestag am 14. Oktober 1984 in Frankfurt am Main. Hrsg. von Erhard Knechtel für die Ackermann-Gemeinde / Landesstelle Hessen. Frankfurt am Main 1985.
Zur Geschichte der deutschen Juden. Ostdeutschland, Böhmen, Bukowina. Bonn 1993 (Kulturpolitische Korrespondenz - Sonderheft vom 30. September 1993).
Zwergbaum, Aaron: Thomas Masaryk und die Juden. Zu seinem 25. Todestag. In: Israelitisches Wochenblatt für die Schweiz, 14. September 1962.
Zwergbaum, Aaron: Czechoslovak Jewry in 1979. In: Soviet Jewish Affairs 10/3 (1980) 29-46.
Zwetschenbaum, E.: Geschichte der Juden in Bischofteinitz. In: Gold, Hugo (Hrsg.): Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn-Prag 1934, 38-39; im Internet unter: www.hugogold.com/bohemia/bischofteinitz.pdf
Zwettler, Otto: Zwangsmigration, Deportation, Emigration. Umsiedlungen und „Endlösung der Judenfrage“ in der Slowakei, im Protektorat Böhmen und Mähren und in Karpatenrußland. In: Heimat und Exil – Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei. Hrsg. von Peter Heumos. München 2001, 133-141 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 21).

Aktuelles

CC digital

Mit diesem etwas ausführlicheren Newsletter möchten wir Sie auf existierende und in der Entwicklung befindliche digitale Angebote des CC hinweisen. Více...


Öffnung der Wissenschaftlichen Bibliothek

Nach der kompletten Schließung der Wissenschaftlichen Bibliothek wird nun eine eingeschränkte Benutzung wieder möglich: Ab Montag, 11. Mai 2020 steht Ihnen das Bibliotheksteam Mo-Fr täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Více...


Call for Papers

International Workshop: Shaping the 'Socialist Self'? The Role of Psy-Sciences in Communist States of the Eastern Bloc (1948–1989)Více...


Neue CC-Publikation

Jan Arend (ed.): Science and Empire in Eastern Europe. Imperial Russia and the Habsburg Monarchy in the 19th Century Více...


Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Virus) ist das Institut momentan geschlossen.

Wir sind unter der Mailadresse "post.cc@collegium-carolinum.de" weiterhin für Sie erreichbar. Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München