Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

N

Namysło, Aleksandra: Die Rolle und das Wirken der jüdischen Glaubensgemeinde in Kattowitz in den Jahren 1922-1939. In: Oberschlesisches Jahrbuch 12 (1996) 93-105.
Neander, Joachim: Němci jako oběti Osvětimi [Deutsche als Opfer von Auschwitz]. In: Terezínské studie a dokumenty (2008) 241-287.
Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů [Gib Gott, daß sie groß werden. Die Geburt des Kindes in Kultur und Brauchtum der böhmischen und mährischen Juden]. Hrsg. von Dana Veselská. Praha 2009, 312 S.; auch engl.: May God Let Him Grow. Ceremonies for a Child's Birth in Jewish Culture. Praha 2009.
Nekula, Marek: Němci a Židé v Nerudových Povídkách malostranských [Deutsche und Juden in Nerudas Kleinseitner Geschichten]. In: SPFFBU V 2 (1999) 49-54.
Nekula, Marek: Franz Kafka ve skole. Výuka a znalosti češtiny [Franz Kafka in der Schule. Tschechischunterricht und -kenntnisse]. In: Kafkova zpráva o světě. Sborník ze semináře Společnosti Franze Kafky 20.-21. října 1999 [Kafkas Notizen über die Welt. Sammelband des Seminars der Franz-Kafka-Gesellschaft 20.-21. Oktober 1999]. Praha 2000, 59-78.
Nekula, Marek: Die Juden in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert und die Familie Kafka. In: brücken - Germanistische Jahrbuch Tschechien - Slowakei NF 8 (2000) 89-128.
Nekula, Marek: Franz Kafka und die tschechische Sprache. In: Brücken nach Prag. Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Donaumonarchie und der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Festschrift für Kurt Krolop zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Klaas-Hinrich Ehlers, Steffen Höhne, Václav Maidl und Marek Nekula. Frankfurt/Main etc.: Peter Lang 2000, 243-292.
Nekula, Marek: Franz Kafka und die tschechische Sprache. Zum Stil seiner tschechisch geschriebenen Texte. In: Stylistyka 9 (2000) 217-225.
Nekula, Marek: Deutsch und Tschechisch in der Familie Kafka. Ein Beitrag zum deutsch-tschechischen Bilingualismus. In: Wiener Slawistisches Jahrbuch 46 (2000) 185-194.
Nekula, Marek: Franz Kafkas Sprachen. "... in einem Stockwerk des innern babylonischen Turmes ...". Tübingen 2003.
Nekula, Marek: Franz Kafkas Sprachen und Identitäten. In: Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945. Hrsg. von Marek Nekula und Walter Koschmal. München 2006, 125-149 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 104).
Nekula, Marek: Jews in Jan Neruda’s Lesser Town Stories and Anti-Jewish Discourse. In: Judaica Bohemiae 46 (2011) 51–75.
Němec, Petr: Nové práce k historii československých Židů ve 20. století [Neue Arbeiten zur Geschichte der tschechoslowakischen Juden im 20. Jahrhundert]. In: ČČH 90/4 (1992) 588-593.
[J.H.:] Německá jména "Českých židů" [Deutsche Namen "böhmischer Juden"]. In: Dějiny a současnost 4/4 (1962) 20.
Nepalová, Šárka: Die jüdische Minderheit in Böhmen und Mähren in den Jahren 1945-1948. In: Theresienstädter Studien und Dokumente (1999) 332-362.
Nesládková, Ludmila: Demograficko-historická charakteristika židovské minority z okruhu ostravské náboženské obce v 19. a 20. století [Demographisch-historische Charakterisierung der jüdischen Minderheit aus dme Umfeld der Ostrauer Judengemeinde im 19. und 20. Jahrhundert]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie 139/1 (1993) 73-84.
Nesládková, Ludmila: Sociální stratifikace moravských Židů v novověku (18.-20. století). Možnosti zpracování [Die soziale Stratifikation der mährischen Juden in der Neuzeit (18. bis 20. Jahrhundert). Möglichkeiten einer Erarbeitung]. In: Studie k sociálním dějinám 6 (2001) 58-68.
Nesládková, Ludmila: Demografické charakteristiky křesťanů a Židů, Čechů, Němců a Poláků v průmyslovém městě [Zur demographischen Charakteristik von Christen und Juden, Tschechen, Deutschen und Polen in einer Industriestadt]. In: Studie k sociálním dějinám 8 (2001) 72-82.
Nesládková, Ludmila: Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto [Die Juden im Wandlungsprozeß des Städtchens Mährisch Ostrau zur Industriegroßstadt]. In: Ostrava 20 (2001) 7-27.
Nesládková, Ludmila: Mährische Juden in der Zeit vom achtzehnten Jahrhundert bis zum Ende der ersten Republik - auf dem Wege von Hausierern zu Großunternehmern.In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 6 (2001/2002) 85-107.
Nesládková, Ludmila: Mährische Juden in der Zeit vom achtzehnten Jahrhundert bis zum Ende der ersten Republik - auf dem Wege von Hausierern zu Großunternehmern. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 6 (2001/2002) 85-107.
Nesládková, Ludmila: Židé – muži, ženy a děti – z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocářství [Juden – Männer, Frauen und Kinder – aus Mährisch Ostrau im Lichte der Ergebnisse der Volkszählungen aus der Zeit der österreichischen Monarchie]. In: Ostrava 21 (2003) 98-116.
Nesládková, Ludmila: Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství [Juden – Männer, Frauen und Kinder in Mähren in der Phase der vollständigen Emanzipation bis zum Ende der österreichischen Monarchie]. In: Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci [Lieber Bor..., Prof. Ctibor Nečas zum siebzigsten Geburtstag gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern]. Hrsg. von Radomír Vlček, Tomáš Dvořák und Libor Vykoupil. Brno 2003, 259-266.
Nesládková, Ludmila: Profesní orientace a sociální postavení moravských židů od josefínských reform do žániku rakousko-uherské monarchie [Berufsorientierung und soziale Stellung der mährischen Juden von den josefinischen Reformen bis zum Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie]. In: Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii 1780-1918 / Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie 1780-1918. Hrsg. von Emil Kordiovský, Helmut Teufel und Jana Starek. Brno 2003, 55-64 (XXVI. Mikulovské sympozium).
Nesládková, Ludmila: Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století. In: Židé a Morava [9]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 13. November 2002 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2003, 67-78.
Nesládková, Ludmila: Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů [Die Reproduktion kulturell unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Südmähren in der Neuzeit am Beispiel von Christen und Juden]. Praha 2003, 255 S. (Acta demographica XIV).
Nesládková, Ludmila: Haličští židé v 19. století na cestě za novou existencí na Ostravsko [Die galizischen Juden im 19. Jahrhundert auf dem Weg zu einer neuen Existenz im Ostrauer Gebiet]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie/Historica 208/10 (2003) 145-156.
Nesládková, Ludmila: Moravští Židé ve světle topografie Gregora Wolného [Die mährischen Juden im Lichte der Topographie von Gregor Wolny]. In: Židé a Morava [11]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 3. listopadu 2004 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 3. November 2004 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2005, 38-50.
Nesládková, Ludmila: Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky [Die beruflkiche und soziale Charakteristik der jüdischen Bevölkerung in der Tschechoslowakei während der Ersten Republik]. In: Demografie 50/1 (2008) 1-14.
Nesládková, Ludmila: Židé, židovská mládež a německé střední školství v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století [Die Juden, die jüdische Jugend und das deutsche Mittelschulwesen in Mährisch Ostrau an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert]. In: Židé a Morava [10]. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 12. listopadu 2003 [Juden und Mähren. Sammelband der im Kremsierer Museum am 12. November 2003 stattgefundenen Konferenz]. Hrsg. von Petr Pálka. Kroměříž 2004, 77-87.
Nesládková, Ludmila: Změny sídelní struktury moravských židů a jejich lidnatost v éře modernizace do konce rakousko-uherské monarchie [Die Veränderungen in den Siedlungsstrukturen der mährischen Juden und ihre Bevölkerungsdichte in der Ära der Modernisierung bis das Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie]. In: Historie-Historica 13 (2007) 137-158 (Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 226).
Nesládková, Ludmila / Dokoupil, Lumír: Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vytváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930) [Wandlungen des Lebensstils von Familien und Haushalten der Witkowitzer jüdischen Minderheit in der Etappe der Ausformung der Industriegesellschaft im Ostrauer Gebiet (1869-1930)]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie 153 (1995) 45-59.
Nesládková, Ludmila / Dokoupil, Lumír: Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku: (věkové složení, původ migrantů, profesní orientace 1869-1930) [Die jüdische Bevölkerung von Witkowitz im Prozeß der Ausformung der Industriegesellschaft im Ostrauer Gebiet: (Altersstruktur, Herkunft der Migranten, berufliche Ausrichtung 1869-1930]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie/Historica 162/4 (1996) 51-69.
Nettl, Paul: Alte und neue jüdische Musiker. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 1 (1929) 33-40.
Nettl, Paul: Bemerkungen zur jüdischen Musik- und Theatergeschichte in Böhmen. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 2 (1930) 491-496.
Nettl, Paul: Music. In: The Jews of Czechoslovakia I 1968, 539-558.
Neubach, Helmut: Die Juden in Niederschlesien 1848-1933. In: Geschichte der Juden in Schlesien im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumentation einer Tagung in Breslau. Hrsg. von Friedrich Carl Schultze-Rhonhof. (Schlesische Kulturpflege 5) Hannover 1995, 23-35.
Neuhäusler, Johann: Wie war das in Dachau? Ein Versuch, der Wahrheit näher zu kommen. Dachau-München 1960.
Neumann, E.: Práce, program a cíl Svazu Čechů-Židů v ČSR [Arbeit, Programm und Ziel des Verbandes Svaz Čechů-Židů in der ČSR]. Praha 1937.
Neumann, Yirmeyahu Oskar: Im Schatten des Todes. Ein Tatsachenbericht vom Schicksalskampf des slovakischen Judentums. Tel-Aviv 1956.
Neumann, Yirmeyahu Oskar: Gisi Fleischmann. Die Geschichte einer Kämpferin. Tel Aviv 1970.
Nezhodová, Soňa: Rabín. Příklad Mordechaje Beneta [Ein Rabbiner. Das Beispiel Mordechaj Benet]. In: Člověk na Moravě 19. století století [Der Mensch des 19. Jahrhunderts in Mähren]. Hrsg. von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš und Jiří Malíř. Brno 2004, 2. Aufl. Brno 2008, 401-414.
Nezhodová, Soňa: Židovský Mikulov [Das jüdische Nikolsburg]. (Knižnice Mative moravské 19) Brno 2006.
Niedermeier, Hans: Judenkennzeichen in Böhmen und Mähren. In: Judaica 36/3 (1980) 115-126.
Niedhammer, Martina: Nach Jerusalem! Eine böhmisch-österreichische Stiftungsinitiative für Palästina aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Judaica Bohemiae 45/2 (2010) 49-72.
Niedhammer, Martina: Nur eine „Geld-Emancipation“? Loyalitäten und Lebenswelten des Prager jüdischen Großbürgertums 1800-1867. Göttingen 2013; tschech.: Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století - skupinová biografie. Praha 2016, 259 S.
Niedhammer, Martina: „Dass dieses Haus halb von Juden, halb von christen bewohnt werde.“ Interreligiöse Stiftungen im jüdischen Bürgertum am Beispiel Prgas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Český časopis historický 111/3 (2013) 563-578.
Niklas, Martin: "...die schönste Stadt der Welt". Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt. (Schriftenreihe des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes zur Geschichte der NS-Gewaltverbrechen 7). Wien 2009, 232 S.
Nikrmajer, Leoš: Národní árijská kulturní jednota v Čechách v období okupace [Der Nationale arische Kulturverband in Böhmen in der Okkupationszeit]. In: Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 5. května 2006 [Kollaboration. Kollaboration? Kollaboration! Sammelband mit den Beiträgen der wissenschaftlichen Konferenz im Südböhmischen Museum in Budweis am 5. Mai 2005]. České Budějovice 2006, 61-64. (CC)
Nittner, Ernst: Der Weg zum Heute. Herford-Bonn 1964.
Nižňanský, Eduard / Lônčíková, Michala: Antisemitizmus a propaganda [Antisemitismus und Propaganda]. (Acta historica posoniensia : Judaica et holocaustica 5) Bratislava 2014
Nižňanský, Eduard / Slneková, Veronika: Die Deportation der Juden in der Zeit des autonomen Landes Slowakei am 4./5.11.1938. In: Bohemia - Zeitschrift 39/1 (1998) 33-51.
Northey, Anthony: Die Kafkas: Juden? Christen? Tschechen? Deutsche? In: Kafka und Prag. Colloquium im Goethe-Institut Prag 24.-27. November 1992. Hrsg. von Kurt Krolop und Hans Dieter Zimmermann. Berlin-New York 1994, 11-32.
Northey, Anthony: Mizi Hanel, Marie Gibian und andere Randgestalten der Kafka-Zeit. In: Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945. Hrsg. von Marek Nekula und Walter Koschmal. München 2006, 173-201 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 104).
Nosek, Bedřich: Soziale Differenzierungen und Streitigkeiten in jüdischen Kulturgemeinden der Böhmischen Länder im 17. Jahrhundert und Entstehung der „Landesjudenschaft“. In: Judaica Bohemiae 12 (1976) 59-92.
Nosek, Bedřich: The old jewish cemetery at Mikulov [Nikolsburg]. Judaica Bohemiae 14 (1978) 42-55.
Nosek, Bedřich: Die jüdische Kultusgemeinde in Libeň (Lieben) im 16. bis 19. Jahrhundert. In: Judaica Bohemiae 16 (1980) 103-118.
Nosek, Bedřich: Legenda a skutešnost o životě Šemuela Šmelkeho Horovice z Mikulova [Legende und Wirklichkeit zum Leben von Šemuel Šmelky Horovic aus Nikolsburg]. In: Judaica Bohemiae 17 (1981) 54-61.
Nosek, Bedřich: Židovská gramatická literatura v českých zemích od poloviny 18. století do poloviny 19. století [Jüdische grammatische Literatur in den böhmischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts]. Masch. Diss. FF UK Praha 1990, 293 S.
Nosek, Bedrich: Das jüdische Prag. Prag o.J. [1992].
Nosek, Bedřich / Krejčová, Helena: Židé v českých zemích [Die Juden in den böhmischen Ländern]. Beilage zu Univerzální atlas židovských dějin [Universalatlas der jüdischen Geschichte]. Praha 1995.
Novotná, Hedvika: Židé vzpomínají na poválečná léta [Juden erinnern sich an die Nachkriegsjahre]. In: Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Von der Befreiung zur neuen Totalität]. Hrsg. von Blanka Soukupová, Peter Salner und Miroslava Ludvíková. Praha 2009, 107-118.
Die Notablenversammlung der Israeliten Böhmens in Prag, ihre Berathungen und Beschlüsse. Hrsg. von Albert Kohn. Wien 1852.
Nováček, Silvestr: Z dějin moravských Židů. O dějinách Židů v Ivančicích na Moravě a o jejich sbližování s Čechy [Aus der Geschichte der mährischen Juden. Über die Geschichte der Juden in Eibenschitz in Mähren und über ihre Annäherung an Böhmen]. O.O. [Říčany u Prahy] 1998, 175 S.
Novotná, Hedvika: Židé vzpomínají na masarykovské Československo třicátých let [Juden erinnern sich an Masaryks Tschechoslowakei der dreißiger Jahre]. In: Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židoveského muzea v Praze v říjnu 2003 až červnu 2004 [Die jüdische Minderheit in der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren. Sammelband der Vorträge des Zykluses im Bildungs- und Kulturzentrum des Jüdischen Museums in Prag vom Oktober 2003 bis zum Juni 2004]. Hrsg. von Miloš Pojar et al. Praha 2004, 73-82.
Novotná, Hedvika: Jewish associations in Prague after Second World War. In: The Central European City as a Space for Dialogue? Examples: Prague and Warsaw. Hrsg. Blanka Soukupová, Andrzej Sta á und Hedvika Novotná. (Etnické studie 3) Bratislava 2006, 34-45.
Novotný, Jiří / Šouša, Jiří: Die Nationalbank in den Jahren 1939-1945 und die "Arisierung" im Protektorat Böhmen und Mähren. In: Geld und Kapital 5 (2001 [2002]) 119-142.
Nový, Petr: Židovští podnikatelé a exportéři v jabloneckém průmyslu [Jüdische Unternehmer und Exporteuere in der Gablonzer Industrie]. In: Židé v Čechách. Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a 25. října 2006 v Liberci [Die Juden in Böhmen. Sammelband mit Beiträgen des Seminars, das am 14. und 15. Oktober 2006 in Reichenberg stattfand]. Praha 2007, 149-164.
Nowak, Hans und Edith: Es war einmal. Leben und Schicksal des osteuropäischen Judentums. Köln 1960.
Nussbaum, Arthur: The "Ritual Murder" Trial of Polna. In: Historica Judaica 9 (1947) 57-74.

Aktuelles

CC digital

Mit diesem etwas ausführlicheren Newsletter möchten wir Sie auf existierende und in der Entwicklung befindliche digitale Angebote des CC hinweisen. Více...


Öffnung der Wissenschaftlichen Bibliothek

Nach der kompletten Schließung der Wissenschaftlichen Bibliothek wird nun eine eingeschränkte Benutzung wieder möglich: Ab Montag, 11. Mai 2020 steht Ihnen das Bibliotheksteam Mo-Fr täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Více...


Call for Papers

International Workshop: Shaping the 'Socialist Self'? The Role of Psy-Sciences in Communist States of the Eastern Bloc (1948–1989)Více...


Neue CC-Publikation

Jan Arend (ed.): Science and Empire in Eastern Europe. Imperial Russia and the Habsburg Monarchy in the 19th Century Více...


Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Virus) ist das Institut momentan geschlossen.

Wir sind unter der Mailadresse "post.cc@collegium-carolinum.de" weiterhin für Sie erreichbar. Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München